Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

О Б Я В Я В А:

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 24.11.2023 г. от 11.00 часа, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/  години на следния недвижим имот – частна общинска собственост:

Поземлен имот с идентификатор 57162.103.16 (пет седем едно шест две точка едно нула три точка едно шест), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Полена, местност „Бялата чешма“, целият имот с площ от 2142 кв.м. (две хиляди сто четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 4 (четири), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 57162.103.18, 57162.805.5, 57162.103.17, 57162.103.63, 57162.103.131, 57162.103.20.

II. Начална годишна наемна тръжна цена на гореописания имот – 43 лв. /четиридесет и три лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 5 лв. /пет лева/ и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 01.12.2023г., съответно в същия час и място, посочени за първата дата.

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.