Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 24.11.2023 г. от 11.30 часа, за отдаване под наем за срок от  5 /пет/ години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 17405.44.50 (едно седем четири нула пет точка четири четири точка пет нула), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Калника“, целият имот с площ от 445 кв.м. (четиристотин четиридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.44.57, 17405.44.51, 17405.44.231, 17405.44.53, 17405.44.52. 

2. Поземлен имот с идентификатор 17405.44.32 (едно седем четири нула пет точка четири четири точка три две), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 21.10.2020 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Калника“, целият имот с площ от 1428 кв.м. (хиляда четиристотин двадесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.44.60, 17405.44.231, 17405.44.31, 17405.44.2.

3. Поземлен имот с идентификатор 17405.44.60 (едно седем четири нула пет точка четири четири точка шест нула), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Калника“, целият имот с площ от 720 кв.м (седемстотин и двадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.44.231, 17405.44.32, 17405.44.2, 17405.44.59.

4. Поземлен имот с идентификатор 17405.44.33 (едно седем четири нула пет точка четири четири точка три три), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Калника“, целият имот с площ от 965 кв.м. (деветстотин шестдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.44.34, 17405.44.231, 17405.44.59, 17405.44.2, 17405.44.35.

II. Начална годишна наемна тръжна цена на гореописаните имоти – 54 лв. /петдесет и четири лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 5 лв. /пет лева/ и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 01.12.2023г., съответно в същия час и място, посочени за първата дата.

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.