Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 24.11.2023 г. от 09.00 часа, за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

Урегулиран поземлен имот I (първи), с планоснимачен №87(осемдесет и седми), находящ се в кв.15 (петнадесети), целият имот с площ от 291,00 кв.м. (двеста и деветдесет и един квадратни метра), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди 142,143/1951г., изменен със Заповед №182/16.04.2018г. на кмета на община Симитли, отреден „за жилищно строителство” с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Югоизток – улица; югозапад – улица; североизток – УПИ II-87;  северозапад – улица, кв.15, по регулационния план на гр.Симитли.

ІІ.Начална тръжна цена – 14 910 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и десет лева/ без ДДС. Начин и срок на плащане – по банков път по сметка на ОбА – гр. Симитли, непосредствено преди подписване на договора за покупко – продажба.

III. Размер на депозита за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 01.12.2023г., съответно в същия час и място, посочени эа първата дата.

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.