Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 28.11.2023 г. от 10.30 часа, за отдаване под наем за срок от  10 /десет/ години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 66460.181.12 (шест шест четири шест нула точка едно осем едно точка едно две), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Делвино“, целият имот с площ от 4753 кв.м. (четири хиляди седемстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.181.17, 66460.181.18, 66460.181.16, 66460.181.15, 66460.181.11 66460.178.9, 66460.178.8.

2. Поземлен имот с идентификатор 66460.235.11 (шест шест четири шест нула точка две три пет точка едно едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Славкова чука“, целият имот с площ от 3591 кв.м. (три хиляди петстотин деветдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.235.10, 66460.229.12, 66460.309.24, 66460.309.28, 66460.309.16, 66460.235.15, 66460.235.14, 66460.235.12.

3. Поземлен имот с идентификатор 66460.237.7 (шест шест четири шест нула точка две три седем точка седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Чакареово присое“, целият имот с площ от 1008 кв.м. (хиляда и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.237.6, 66460.324.2, 66460.237.8, 66460.237.5. 

4. Поземлен имот с идентификатор 66460.237.8 (шест шест четири шест нула точка две три седем точка осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Чакареово присое“, целият имот с площ от 2287 кв.м. (две хиляди двеста осемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.237.5, 66460.237.7, 66460.324.2, 66460.237.9, 66460.237.363.

5. Поземлен имот с идентификатор 66460.237.9 (шест шест четири шест нула точка две три седем точка девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Чакареово присое“, целият имот с площ от 3623 кв.м. (три хиляди шестстотин двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.237.8, 66460.324.2, 66460.324.1, 66460.237.11, 66460.237.10, 66460.237.363.

6. Поземлен имот с идентификатор 66460.306.8 (шест шест четири шест нула точка три нула шест точка осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Белите ниви“, целият имот с площ от 4537 кв.м. (четири хиляди петстотин тридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.309.353, 66460.306.9, 66460.306.645, 66460.306.10, 66460.306.11, 66460.306.12, 66460.307.31, 66460.306.7.

7. Поземлен имот с идентификатор 66460.306.12 (шест шест четири шест нула точка три нула шест точка едно две), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Белите ниви“, целият имот с площ от 1746 кв.м. (хиляда седемстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.306.13, 66460.307.32, 66460.307.31, 66460.306.8, 66460.306.11.

8. Поземлен имот с идентификатор 66460.306.14 (шест шест четири шест нула точка три нула шест точка едно четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Белите ниви“, целият имот с площ от 4986 кв.м. (четири хиляди деветстотин осемдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.306.15, 66460.306.21, 66460.306.13, 66460.306.11, 66460.306.10, 66460.306.9, 66460.306.16.

9. Поземлен имот с идентификатор 66460.306.15 (шест шест четири шест нула точка три нула шест точка едно пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Белите ниви“, целият имот с площ от 1629 кв.м. (хиляда шестстотин двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.306.18, 66460.306.21, 66460.306.14, 66460.306.16, 66460.306.17.

10. Поземлен имот с идентификатор 66460.327.5 (шест шест четири шест нула точка три две седем точка пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Кренчовец“, целият имот с площ от 2005 кв.м. (две хиляди и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.327.3, 66460.327.6, 66460.307.457, 66460.327.4.

11. Поземлен имот с идентификатор 66460.327.8 (шест шест четири шест нула точка три две седем точка осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Кренчовец“, целият имот с площ от 9260 кв.м (девет хиляди двеста и шестдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.325.455, 66460.327.7, 66460.327.455, 66460.327.2, 66460.327.456.

12. Поземлен имот с идентификатор 66460.328.3 (шест шест четири шест нула точка три две осем точка три), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Марково присое“, целият имот с площ от 2538 кв.м. (две хиляди петстотин тридесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.400.364, 66460.328.5, 66460.328.4, 66460.328.12, 66460.328.2.

II. Начална годишна наемна тръжна цена на гореописаните имоти – 608 лв. /шестстотин и осем лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 61 лв. /шестдесет и един лева/ и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 05.12.2023г., съответно в същия час и място, посочени за първата дата.

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.