Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 28.11.2023 г. от 10.00 часа, за отдаване под наем за срок от  10 /десет/ години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 66460.329.5 (шест шест четири шест нула точка три две девет точка пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Ридо“, целият имот с площ от 2315 кв.м. (две хиляди триста и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.329.6, 66460.329.8, 66460.329.7, 66460.329.364, 66460.329.2.

2. Поземлен имот с идентификатор 66460.329.14 (шест шест четири шест нула точка три две девет точка едно четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Ридо“, целият имот с площ от 2368 кв.м. (две хиляди триста шестдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.326.2, 66460.326.8, 66460.329.15, 66460.329.12, 66460.329.13.

3. Поземлен имот с идентификатор 66460.326.5 (шест шест четири шест нула точка три две шест точка пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Марково присое“, целият имот с площ от 2505 кв.м. (две хиляди петстотин и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.398.1, 66460.326.11, 66460.326.6, 66460.326.4. 

4. Поземлен имот с идентификатор 66460.326.2 (шест шест четири шест нула точка три две шест точка две), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Марково присое“, целият имот с площ от 3443 кв.м. (три хиляди четиристотин четиридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.326.3, 66460.326.7, 66460.326.8, 66460.329.14, 66460.329.13, 66460.326.1.

5. Поземлен имот с идентификатор 66460.315.5 (шест шест четири шест нула точка три едно пет точка пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Милушица“, целият имот с площ от 2654 кв.м. (две хиляди шестстотин петдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.320.281, 66460.315.449, 66460.315.3, 66460.315.2, 66460.307.448, 66460.315.4.

6. Поземлен имот с идентификатор 66460.315.4 (шест шест четири шест нула точка три едно пет точка четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Милушица“, целият имот с площ от 2359 кв.м. (две хиляди триста петдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.315.5, 66460.315.2, 66460.307.448.

7. Поземлен имот с идентификатор 66460.309.593 (шест шест четири шест нула точка три нула девет точка пет девет три), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Славкова чука“, целият имот с площ от 1195 кв.м. (хиляда сто деветдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.308.447, 66460.309.353, 66460.229.353.

8. Поземлен имот с идентификатор 66460.309.27 (шест шест четири шест нула точка три нула девет точка две седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Славкова чука“, целият имот с площ от 3793 кв.м. (три хиляди седемстотин деветдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.309.26, 66460.309.353, 66460.309.25, 66460.229.353.

9. Поземлен имот с идентификатор 66460.309.14 (шест шест четири шест нула точка три нула девет точка едно четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Славкова чука“, целият имот с площ от 1329 кв.м. (хиляда триста двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.309.17, 66460.309.13, 66460.309.12, 66460.309.4, 66460.309.15, 66460.309.16.

10. Поземлен имот с идентификатор 66460.309.8 (шест шест четири шест нула точка три нула девет точка осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Славкова чука“, целият имот с площ от 1211 кв.м. (хиляда двеста и единадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.309.9, 66460.309.353, 66460.227.353, 66460.309.7, 66460.227.351, 66460.227.354.

11. Поземлен имот с идентификатор 66460.309.5 (шест шест четири шест нула точка три нула девет точка пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Славкова чука“, целият имот с площ от 1872 кв.м. (хиляда осемстотин седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.309.31, 66460.309.11, 66460.309.6, 66460.227.354, 66460.309.4.

12. Поземлен имот с идентификатор 66460.307.51 (шест шест четири шест нула точка три нула седем точка пет едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Гръчки рид“, целият имот с площ от 2775 кв.м. (две хиляди седемстотин седемдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.307.457, 66460.307.20, 66460.307.50.

II. Начална годишна наемна тръжна цена на гореописаните имоти – 386 лв. /триста осемдесет и шест лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 39 лв. /тридесет и девет лева/ и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 05.12.2023г., съответно в същия час и място, посочени за първата дата.

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.