Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

Обява

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 28.11.2023 г. от 09.30 часа, за отдаване под наем за срок от  10 /десет/ години на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 66460.307.20 (шест шест четири шест нула точка три нула седем точка две нула), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Гръчки рид“, целият имот с площ от 2257 кв.м. (две хиляди двеста петдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.307.49, 66460.307.50, 66460.307.51, 66460.307.457, 66460.307.19.

2. Поземлен имот с идентификатор 66460.307.4 (шест шест четири шест нула точка три нула седем точка четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Гръчки рид“, целият имот с площ от 1719 кв.м. (хиляда седемстотин и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.307.457, 66460.307.3, 66460.307.5.

3. Поземлен имот с идентификатор 66460.307.3 (шест шест четири шест нула точка три нула седем точка три), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Гръчки рид“, целият имот с площ от 1771 кв.м (хиляда седемстотин седемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.307.5, 66460.307.4, 66460.307.457, 66460.307.2. 

4. Поземлен имот с идентификатор 66460.307.2 (шест шест четири шест нула точка три нула седем точка две), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Гръчки рид“, целият имот с площ от 1269 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.307.5, 66460.307.3, 66460.307.457, 66460.307.1.

5. Поземлен имот с идентификатор 66460.307.1 (шест шест четири шест нула точка три нула седем точка едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Гръчки рид“, целият имот с площ от 1627 кв.м (хиляда шестстотин двадесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.234.362, 66460.307.2, 66460.307.5, 66460.307.457, 66460.237.1, 66460.183.362, 66460.237.648..

6. Поземлен имот с идентификатор 66460.180.6 (шест шест четири шест нула точка едно осем нула точка шест), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Делвино“, целият имот с площ от 3882 кв.м. (три хиляди осемстотин осемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива“, категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.180.7, 66460.180.9, 66460.180.2, 66460.180.5, 66460.180.4, 66460.171.356.

7. Поземлен имот с идентификатор 66460.176.204 (шест шест четири шест нула точка едно седем шест точка две нула четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Милчова чука“, целият имот с площ от 5226 кв.м. (пет хиляди двеста двадесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.176.31, 66460.230.1, 66460.176.203, 66460.176.26, 66460.176.24, 66460.176.25, 66460.176.28, 66460.176.30.

8. Поземлен имот с идентификатор 66460.105.1 (шест шест четири шест нула точка едно нула пет точка едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Джоковци“, целият имот с площ от 4553 кв.м. (четири хиляди петстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.105.10, 66460.105.11, 66460.105.123, 66460.105.12, 66460.105.2, 66460.105.117.

9. Поземлен имот с идентификатор 66460.96.11 (шест шест четири шест нула точка девет шест точка едно едно), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Демидело“, целият имот с площ от 2190 кв.м. (две хиляди сто и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Овощна градина“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.96.105, 66460.96.14, 66460.96.13, 66460.96.12, 66460.96.24, 66460.96.10.

II. Начална годишна наемна тръжна цена на гореописаните имоти – 334 лв. /триста тридесет и четири лева/.

III. Размер на депозита за участие в търга – 34 лв. /тридесет и четири лева/и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 05.12.2023г., съответно в същия час и място, посочени за първата дата.

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.