Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Стефан Златков Стефановж.к. „Еленово“, вх. Б, ет. 2, ап. 4, общ. Благоевград, гр. Благоевград

Зорка Павлова Ангеловаж.к. „Еленово“ №7, вх. А, ет. 3, ап. 7, гр. Благоевград

Иван Крумов Димитровул. „Георги Димитров“ № 16, с. Брежани, общ. Симитли

Васил Кирилов Паисиевж.к. „Младост I“ № 91Б, вх. А, ет.4, ап.11, р-н „Студентски“, гр. София

Евелина Кирилова Мегероваул. „Солунска“ № 31, гр. Сандански

Калина Костадинова Терзийскаж.к. „Младост I“ № 56, вх. 1, ет.12, ап.59, р-н „Младост“,  гр. София

Надежда Иванова Боневаул. „Парашкев Цветков“ № 33, общ. Плевен,  гр. Плевен

Стойна Иванова Николоваул. „Кирил и Методий“ № 25, с. Крупник,  общ. Симитли

Соня Любенова Цветанска - ул. "Мир" №27, вх.А ет.3, ап.5, общ. Благоевград, гр. Благоевград

Райна Иванова Димитрова – Кинташ - бул. „Васил Левски“ № 33, ет.1, ап.3, гр. Благоевград

Спас Иванов Костовр-н. „Възраждане“, ул. „Пиротска“  № 45, вх. А, ет.7, гр. София

Нели Любенова Шумантова ул. „Дойран“ №18, ет. 3, ап. 5, гр. Благоевград

Иванка Йосифова Лулейскаул. „Чудомир Кантарджиев“ №3, ет. 3, гр. Благоевград

Венцислав Илиев Рангеловул. „Бяла Акация“ № 2, вх. 3, ап. 3, р-н „Витоша“,  гр. София

Людмила Йосифова Христова - р-н "Младост", жк.Възраждане, №6, вх.4, ет.5, ап.81, гр.Варна, общ.Варна

Стаменка Велинова Александроваул. „Дъбравска“ №14, ет.1, гр. Благоевград, общ. Благоевград

Гергана Стоянова Ангеловаул. „К. и Никола Хайдукови“ №79, вх. А, ет.3, гр. Благоевград, общ. Благоевград

Йорданка Славева Караджоваул. „Броди“ № 40, вх. А, ет.3, ап. 7, гр. Благоевград, общ. Благоевград

Кирил Славчев Величковбул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 25, вх. Е, ет.2,ап.6, гр. Благоевград, общ. Благоевград

Илинка Борисова Андоноваул. „Даме Груев“ № 32, вх. А, ет.3, ап.7, гр. Благоевград, общ. Благоевград

Калинка Димитрова Игнатоваул. „Владо Черноземски“ №10, вх. А, ет.3, гр. Благоевград, общ. Благоевград

Роза Георгиева Лещанска – Илишкова - ж.к. „Христо Смирненски“4Б, вх.Г,ет.6, ап. 85, р-н „Слатина“, гр. София

Божана Стойнева Груйчеваж.к. «Струмско Център»№14, вх.А, ет.1, ап.2, гр. Благоевград

Иванка Стойнева Илиеваул. «Мелник» №4, гр. Благоевград

Костадин Ангелов Стойневр-н «Овча Купел», ж.к. «Овча Купел»№602, вх.Д, ет.5, ап.110, гр. София

Георги Божидаров Стойневр-н «Надежда», ул. «Тричко Велев»№40, гр. София

Благой Георгиев Величковул. «Димитър Ацев» №21, с. Крупник, общ. Симитли

Костадин Вангелов Василевобщ. Несебър, ул. «Отец Паисий» № 1, гр. Несебър

Магдалена  Вангелова Алексоваобщ. Несебър, ул. «Отец Паисий» № 1, гр. Несебър

Румяна Йосифова Великовар-н «Младост», ж.к. «Възраждане» №6, вх.4, ет.5, ап. 81, гр. Варна, общ. Варна

Анка Крумова Златиноваж.к. «Еленово» №45, вх.А, ет.4, ап. 11, гр. Благоевград

Славка Костадинова Христовар-н «Приморски», ул. «Подполковник Калитин» №40, вх.В, ет.7, ап. 88, гр. Варна, общ. Варна

Емил Борисов Христовр-н «Приморски», ж.к. «Изгрев» №40, ет.1, ап. 6, гр. Варна, общ. Варна

Румен Иванов Петровр-н «Овча Купел» ,ул. «Лилия» №9, гр. София

 

Уведомявам Ви, че е издадена Заповед №525/20.09.2023г. на Кмета на общ. Симитли за одобряване на:

1. ПУП – ПЗ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 40052.1.162, местност „Орловец", по КККР на с. Крупник, община Симитли за разделянето и образуване на нови имоти:

- имот с идентификатор 40052.1.173 с отреждане „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа";

- имот с идентификатор 40052.1.174 с отреждане „за аутлет, крайпътно заведение, мотел и пречиствателна станция за отпадни води";

- имот с идентификатор 40052.1.178 с отреждане „за озеленяване";

- имот с идентификатор 40052.1.176 с отреждане „за бензиностанция";

- имот с идентификатор 40052.1.175 – за осигуряване на транспортен достъп;

- имот с идентификатор 40052.1.177 – за осигуряване на транспортен достъп; - имот с идентификатор 40052.1.179 – за осигуряване на транспортен достъп;

2. ПУП – ПЗ – план за изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 40050.1.163, местност „Орловец", по КККР на с. Крупник, община Симитли с цел промяна на отреждането му от „за ТИР паркинг" в „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа";

3. ПУП - ПЗ – план за изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 40050.1.369, местност „Орловец", по КККР на с. Крупник, община Симитли с цел определяне на отреждането му „за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаична централа";

Поземлен имот с идентификатор 40052.1.162, местност „Орловец", по КККР на с. Крупник, община Симитли е съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификатор 40052.1.6

Възложител: „Газ Енерджи Симитли" ООД

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

БТ