Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

 

До

Елка Христова Ангелова - ул. “Зеленка” № 11, гр. Симитли, общ. Симитли, с имот № 40052.27.99         

Чавдар Борисов Тръпчев - ул. “Христо Смирненски” № 3, с. Черниче, общ. Симитли, имот №40052.27.99       

Анка Илиева Попова - ж.к. “Еленово” № 3, вх. Б, ет. 3, ап. 9, гр. Благоевград, имот  № 40052.27.84     

Красимира Вишанова Стоилова - ул. “Васил Коларов” № 50, с. Крупник, общ. Симитли имот  №40052.27.93     

Снежана Методиева Христова - ул. “Георги Димитров” № 35, с. Черниче, общ. Симитли,имот №40052.27.93       

Бойко Филатов Филатов - ул. “Враня” № 6, ет. 1, ап. 1, гр. Плевен, общ. Плевен, имот   №40052.27.70

Николина Кирилова Стоймирова - ул. “Тодор Александров” , № 74, ет. 1, ап. 2, гр.Благоевград, общ.Благоевград, имот  № 40052.27.70

 

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № 550/03.10.2023 г. одобряване на ПУП - (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване), за поземлен имот с идентификатор 40052.27.72, местност Реката, по КККР на с. Крупник, общ. Симитли, относно промяна на предназначението от Нива в Жилищно строителство. Поземлен имот с идентификатор 40052.27.72, местност „Реката, по КККР на с. Крупник, община Симитли е съседен на Вашия поземлен имот с идентификатор 40052.27.99.

Възложител: Биляна Цветанова Стефанова.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция СУСКЕЕПП.

РВ