Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Димитрина Костадинова Шушкова - гр.Перник, кв.Твърди ливади, бл.29, ет.3, ап.29

Живко Спасов Чолаков - гр.Кочериново, ул. „Никола Вапцаров" №47

Георги Костадинов Георгиев - с.Брежани, ул."Рангел Димитров" №17

Уведомявам Ви, че е издадена Заповед  № 537/27.09.2023г. на Кмета на общ. Симитлии за одобряване на  ПУП – ПРЗ - план  за регулация и застрояване за УПИ I, УПИ VI, УПИ VII и ПИ 580, кв. 5 по действащия регулационен план на с. Крупник, община Симитли за промяна на регулацията по имотните граници на ПИ 580, кв. 5 по плана на с. Крупник, общ. Симитли и обособяване на нови УПИ XXI-580, УПИ XXII-580 и УПИ XXIII-580, кв.5. Устройствената зона е „Жм“ – жилищна зона с преобладаващо ниско застрояване.  

Възложител: Георги Стоянов Митрев, Валери Крумов Христов и Стоил Златков Весков. 

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград.

РВ     

 

До

Живко Спасов Чолаков

гр.Кочериново

ул. „Никола Вапцаров“ №47