Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Уведомявам Ви, че е издадено РЕШЕНИЕ №946 от Общински съвет – Симитли, област Благоевград на база проведено заседание на 17.08.2023г. се разрешава изработване на подробен  устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР).

Проекта се предвижда да обхване:

УПИ XX -764, УПИ XII - 764, УПИ XIII  - 764, УПИ XVII - 759, УПИ XI -1283, УПИ X – 555.556.557, УПИ IX – 558.1239, УПИ VIII -559, УПИ VII – 560.561, УПИ VI – 562, УПИ V - 563, УПИ XI – 564, УПИ III – 1394, УПИ II – 565, от кв. 28 по плана на гр. Симитли общ. Симитли

УПИ I – 460, УПИ II – 461, УПИ III – 462, УПИ IV – 463, УПИ V – 465. 569, УПИ VI – 568, УПИ X – 567, УПИ XI – 567, УПИ IX – 566, УПИ VIII – 566, УПИ XIII – 460, УПИ XIV, от кв. 85 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли.

УПИ I – 450, УПИ II – 451.452, УПИ III – 453, УПИ IV – 453.1392, от кв. 71 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли.

Разрешава изработване на подробен  устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) между о.т. 71, о.т. 70, о.т. 69, о.т. 68, о.т. 62, о.т. 63, о.т. 53, о.т. 52, о.т. 51, о.т. 50, по ул. „ Васил Левски“, участъка заключен между о.т. 62, о.т. 61 и о.т. 64, по ул. „Вихрен“, участъка заключен между о.т. 78, о.т. 77 и о.т. 70 по плана на гр. Симитли, общ. Симитли.

Проектът е на разположение в техническия отдел  в сградата на ОбА - Симитли.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Симитли.