Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

ОБЯВА

В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона

за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед

№ РД-07-180-1/14.09.2023 г., изменяща Заповед № РД-07-180/03.08.2023 г. на Директора

на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ,

уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл. 69 и заявления

по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на

земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

(ЗСПЗЗ)за създаване на масиви за ползване на земедeлски земи за стопанската 2023-2024

година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1

от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Симитли, област Благоевград ще се

проведат в сградата на Община Симитли, Общинска служба по земеделие Симитли,

както следва:

- На 27.09.2023 г. от 10,0 ч. – за землището на с. Железница, община Симитли,

област Благоевград;

- На 27.09.2023 г. от 10,30 ч. – за землището на гр. Симитли, община Симитли,

област Благоевград;

- На 27.09.2023 г. от 11,30 ч. – за землището на с. Градево, община Симитли,

област Благоевград;

- На 27.09.2023 г. от 12,00 ч. – за землището на с. Долно Осеново, община

Симитли, област Благоевград.

АНАСТАСИЯ ТОДОРОВА: (П)

Председател на комисия по Заповед № РД-07-180-1/14.09.2023 г., изменяща Заповед №

РД-07-180/03.08.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

26.09.2023 г.