Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

          В изпълнение разпоредбата на чл.72б, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № РД-07-180-1/14.09.2023 г., изменяща Заповед № РД-07-180/03.08.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Благоевград на основание чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” „Ползване на земеделските земи“ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)за създаване на масиви за ползване на земедeлски земи за стопанската 2023-2024 година, както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на територията на община Симитли, област Благоевград ще се проведат в сградата на Община Симитли, Общинска служба по земеделие Симитли, както следва:

          - На 20.09.2023 г. от 10,0 ч. – за землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград;

          - На 20.09.2023 г. от 11,00 ч. – за землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград;

          - На 20.09.2023 г. от 11,30 ч. – за землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград;

          - На 20.09.2023 г. от 12,00 ч. – за землището на с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград.

          АНАСТАСИЯ ТОДОРОВА: (П)

Председател на комисия по Заповед № РД-07-180-1/14.09.2023 г., изменяща Заповед № РД-07-180/03.08.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

18.09.2023 г.