Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Георги Костадинов Георгиевул. „Рангел Димитров“ № 17, с. Брежани, общ. Симитли

 

 

Уведомявам Ви, че е изработен ПУП - ПРЗ – план за регулация и застрояване за УПИ I, УПИ VI, УПИ VII, и ПИ 580, кв. 5. по действащия регулационен план на с. Крупник, община Симитли за промяна на регулацията по имотните граници на ПИ 580, кв. 5 по плана на с. Крупник, общ. Симитли и обособяване на нови УПИ XXI - 580, УПИ XXII – 580 и УПИ XXIII – 580. кв. 5. Устройствената зона е „Жм“ – жилищна зона с преобладаващо ниско  застрояване.

Възложител: Георги Стоянов Митрев, Валери Крумов Христов и Стоил Златков Весков.

В  14 дневен срок от получаване на настоящето писмо може да се запознаете с плана  и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация – гр. Симитли, дирекция „СУСКЕЕПП“.

БТ