Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Радка Стефанова Маринска - ул. „Родопи" № 38, гр. Симитли, 2730, УПИ VI – 748,749

Цветан Методиев Николов - ул. „Предел" № 13, гр. Симитли, 2730, УПИ VI – 748,749

Живко Стоянов Наков - ул. „Коста Босилков" № 3, гр. Благоевград, УПИ IV – 751

 

Уведомявам Ви, че е издадена Заповед № 398/10.07.2023г. на Кмета на общ. Симитлии за допускане на ПУП - подробен устройствен план – план за регулация /ПР/ на УПИ VI – 748,749, УПИ IV-751, УПИ III-747,750 и УПИ VII-745 кв. 52, по плана на кв. „Ораново" гр. Симитли общ. Симитли и разделяне на УПИ VI-748,749 на нови УПИ: УПИ X-748 и УПИ ХI-749 от кв.52, по плана на кв „Ораново", гр. Симитли. Устройствената зона е „Жм" – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина.

Възложител: Теменужка Стефанова Скендерска, Цветанка Стефанова Докузова и др.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд Благоевград.

БТ