Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 18а, ал. 9 и ал. 10 от АПК, във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Община Симитли обявява, че писмо с изх. № 26-00-107, 26-00-101/27.07.2023 г. на Кмета на Община Симитли, ведно с Заповед № 431/25.07.2023 г. на Кмета на Община Симитли, адресирано до Николай Любомиров Бумбаров с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Георги С. Раковски" № 16, ет. 2, е непотърсено от адресата.

Съобщението, ведно с заверено копие от писмото и заповедта, е поставено на таблото за обявления на Общинска администрация Симитли, обявено в интернет страницата на Община Симитли, както и поставено на видно място на строежа.

Прикачение файлове:
Съобщение
Писмо с изх. № 26-00-107, 26-00-101/27.07.2023 г.
Заповед № 431/25.07.2023 г.