Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

ДО

 

Вита Николова Миленкова - ул."К.И Никола Хайдукови", №68, вх.Б, ет.3, ап.6, гр. Благоевград

Нелия Николова Митрева - р-н "Слатина",ж.к.. „Христо Смирненски" №24,, вх. А, ет. 8, ап. 31, гр. София

Ангелина Георгиева Кирчева - р-н "Искър",ж.к.. „Дружба" № 95, ет. 8, ап. 43, гр. София

Емил Владимиров Миленков - ул. "Октомврийска" № 8, гр. Симитли

Георги Страхилов Христов, р-н "Овча Купел",ул. „Любляна"23,вх.Б, ет. 4, ап. 12, гр. София

Уведомявам Ви, че е издадена заповед одобрявам № 403/11.07.2023г. на Кмета на общ. Симитли за ПУП – ПЗ - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 66460.368.10, местност „Джоов андък", по КККР на гр. Симитли, община Симитли за промяна предназначението от „Друг вид земеделска земя" за „Склад за промишлени стоки и фотоволтаична централа". Допуснатата устройствена зона е „Соп" (смесена устройствена зона) – с отреждане „за производствено-складови и обслужващи дейности". Поземлен имот с идентификатор 66460.368.10, местност „Джоов андък", по КККР на гр. Симитли, община Симитли е съседен на Вашия наследствен поземлен имот с идентификатор 66460.368.12.

Възложител: Велислав Христов Миленков

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица пред Административен съд Благоевград.

БТ