Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

          Във връзка с провеждане на процедура по реда на чл.37в от Закона засобствеността и ползването на земеделските земи за създаване на масиви за ползване наземеделски земи за стопанската 2023-2024 година, Общинска служба по земеделиеСимитли, информира собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвенипредварителни регистри по чл.72, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона засобствеността и ползването на земеделските земи за землищата на гр. Симитли, с. ДолноОсеново ,с. Железница и с.Градево в община Симитли ,област Благоевград.

          Регистрите са обявени на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие“град Благоевград, както и са на разположение на заинтересованите лица в Общинскаслужба по земеделие.

          На основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ промени в предварителните регистри могатда се правят в срок до 15 август 2023 г. при промяна в декларациите/ заявленията, кактои за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинскатаслужба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.

 

 

ВЕЛИН КРЪСТЕВ
Началник на Общинска служба по земеделие (П)