Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ


 

Община Симитли на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е приет план на новообразуваните имоти и регистри към земи по параграф 4к, ал.1 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, помощните планове и регистрите към тях за местността «Табачки ливади/Петачки ливади», находяща се в землището на село Сушица, общ. Симитли, обл. Благоевград съставен от имот с проектен индетификатор №35105.82.6 с площ от 1000,00 кв.м., признат за собственост на Веселин Борисов Илиев.

Проектът е на разположение в техническия отдел  в сградата на ОбА - Симитли.     

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Симитли.