Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ


 

Община Симитли на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация / ПУР /  за обособяване на два броя алеи за достъп в с. Долно Осеново, общ. Симитли.

  1. Обособяване на алея за достъп – с начало от нова о.т. 95, през нова о.т. 96 до нова о.т. 98 по кадастралния план на с. Долно Осеново, общ. Симитли.
  1. Обособяване на алея за достъп – с начало от нова о.т. 99, през нова о.т. 100, през нова о.т. 101, през нова о.т. 102, през нова о.т. 103, през нова о.т. 104, през нова о.т. 105, през нова о.т. 106, през нова о.т. 107, през нова о.т. 108, през нова о.т. 109, през нова о.т. 110, през нова о.т. 111, през нова о.т. 112, през нова о.т. 113, през нова о.т. 114 до нова о.т. 115 по кадастралния план на с. Долно Осеново, общ. Симитли. Проектът е на разположение в техническия отдел  в сградата на ОбА - Симитли.      

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Симитли.