Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Цветанка Христова Комолска - гр. Симитли, ул. „Изворите” №14

Димитрина Божинова Люнгова - гр. Сандански, ул. „Борис Сарафов“ № 18

Светлана Божинова Павлевска - Общ. Симитли, с. Брежани, ж. к. „Миньор“ № 13

Николай Божинов Стойнев - гр. София, Р-н. Витоша, кв. Драгалевци, ул. „Ненко Балкански“ № 1, вх. А, ет. 3, ап. 11

Розка Иванова  Стойнев - Общ. Симитли, с. Брежани, Ул. „Яне Сандански“ № 9

Димитър Василев Пенчев - Общ. Симитли, с. Брежани, Ул. „Яне Сандански“ № 11

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 348/30.05.2023 г. на Кмета на Община Симитли за допълване на одобрен кадастрален план от заявителя; Цветанка Христова Комолска допълване  на одобрения със Заповед  № 11365/1959 г. кадастрален и регулационен план на с. Брежани, общ. Симитли, с границите на имот № 418 в УПИ IІІ и УПИ IV, кв. 14 по кадастралния и регулацинен  план на с. Брежани, общ. Симитли – по сивия цвят на приложената към тази заповед скица неразделна част от заповедта.

На основание § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта се съобщава на заинтересованите по реда на АПК.

На основание § 4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.