Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Продължават информационните кампании за ползите от изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Благоевград

Продължават информационните кампании за ползите от изграждането на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регион Благоевград

Продължават информационните кампании по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за Регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“

, Административен договор за БФП   № BG16M1OP002-2.004-0001-C04, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“, с обща стойност на проекта: 41 093 732,00 лева.

Бенефициентът Община Благоевград, съвместно с партньорите по проекта - Община Симитли, Община Бобошево, Община Кочериново и Община Рила ще проведат информационни кампании във всяка една от общините с цел информиране на местните общности относно целите и ползите от проекта.

Представители на екипа за управление на проекта ще бъдат във всяка една от общините по следния график:

10.07.2023г. от 10:00ч. – Община Благоевград, пространството пред зала „22-ри септември“

11.07.2023г. от 10:00ч. – Община Симитли, пространството пред сградата на общината

12.07.2023г. от 10:00ч. – Община Рила, пространството пред сградата на общината

13.07.2023г. от 10:00ч. – Община Кочериново, пространството пред сградата на общината

14.07.2023г. от 10:00ч. – Община Бобошево, пространството пред сградата на общината

По време на информационните кампании жителите на общините ще бъдат подробно информирани за целите на изграждане на анаеробната инсталация, етапите на изпълнение и очакваните резултати. Един от основните резултати от изпълнение на предвидените дейности ще бъде намаляване количеството на депонираните отпадъци чрез изграждане на анаеробна инсталация на разделно събрани биоразградими отпадъци и насърчаване на тяхното рециклиране и оползотворяване. Инсталацията ще е с капацитет 15 819 т/г към 2021 г. и ще работи по метода на суха метанизация. В нея се предвижда да постъпват за преработка 70% от общото количество генерирани хранителни отпадъци, 35% от общото количество генерирани зелени отпадъци, 30% от общото количество генерирани дървесни отпадъци и 10% от общото количество хартия.

В рамките на информационните кампании гражданите на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево  ще бъдат запознати с организирането на разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци и начините за тяхното третиране по безопасен за околната среда начин. В резултат на това ще бъде насърчено активното участие на обществеността в областта на управление на отпадъците. Присъстващите ще бъдат информирани и за това как изграждането и въвеждане в експлоатация на анаеробната инсталация ще допринесе за изпълнение и постигане на националните цели, заложени в действащото законодателство.