Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБУЧАВАХА В ЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ПО КЛИМАТА

ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ СЕ ОБУЧАВАХА В ЕФЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ПО КЛИМАТА

29 общински служители от общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево преминаха обучение за ефективно планиране и прилагане на местни политики по климата.

В 3-дневния форум се включиха експерти от различни секторни звена в администрациите - екология, води, отпадъци,  земеделие и гори, транспорт, превенция и защита при бедствия и аварии, градско планиране, инвестиционни дейности, стратегическо планиране и работа по проекти с европейско и друго финансиране и др.

Основен акцент на обучението бяха практическите сесии за надграждане на компетенциите и експертизата на общинските служители за идентифициране на конкретни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени и тяхното интегриране в местните нормативни и стратегически документи. Направен беше анализ на уязвимостта на общините към климатичните промени и капацитета за адаптация, идентифициране и планиране на мерки и разработване на иновативни решения за справяне с климатичните предизвикателства. За всяка от четирите общини – партньори бяха определени конкретни дейности за ограничаване на негативното въздействие на специфични климатични явления като засушаване, проливни дъждове и наводнения в различни сектори на социално – икономическия живот.

Особено полезни за общинските служители бяха тематичните сесии, посветени на  добри практики и методология за разработване на политики по климата както в България, така и в Норвегия. Фокусът бе поставен върху представянето на инструменти за ефективно планиране и мониторинг на политики по климата в Норвегия, конкретни примери за дейности и мерки, прилагани от норвежките общини, добри практики за взаимодействие между различните заинтересовани страни на местно ниво.

В рамките на програмата бяха разгледани и целите за устойчиво развитие на ООН 2030, европейското и национално законодателство в областта на климата.

Един от значимите резултати от обучението бе постигане на общо разбиране за необходимостта от планиране и предприемане на реални и ориентирани към резултати действия за намаляване на климатичната уязвимост на общините, за приноса на местните политики за постигане на глобалните цели, свързани с климата и климатичната неутралност. Участниците в обучението се обединиха около посланието: „Ние не сме наследили Земята от нашите предци, а сме я взели назаем от нашите деца“(американска поговорка).

За провеждане на обучението бяха привлечени лектори от България и Норвегия с дългогодишен опит и експертиза в планирането и провеждането на политики на местно ниво в областта на климата:

Руска Бояджиева – Експерт „Стратегическо планиране и местни политики по околна среда“

Силвия Горанова – Експерт „Климатични политики и природно базирани решения“

Катаржина Ана КазимиршчукСтарши експерт „Управление на проекти в областта на технологичния трансфер и иновациите“ в IDNА, Норвегияпартньор по проекта 

Малгорзата Рудничка – Главен съветник по въпросите на иновациите и публичния сектор в IDNА, Норвегияпартньор по проекта

Обучените служители ще бъдат ангажирани с изготвяне на общински планове за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране към изменението на климата, които да бъдат приети от Общинските съвети и приложени на практика в общините Благоевград, Симитли, Кочериново и Бобошево.

Обучението се организира от Община Бобошево и IDNА, Норвегия в рамките на проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ № BGENVIRONMENT-4.003-0017, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ чрез ФМ на ЕИП 2014-2021.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Бобошево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА ЕВРОПА