Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ДоОбщински съветгр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

                                    от                                         

      Апостол Апостолов 

Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли
Господин Председател,
Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :    

 

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:3. Поземлен имот с идентификатор 22753.74.35 (две две седем пет три точка седем четири точка три пет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Големия валог“, целият имот с площ от 10937 кв.м. (десет хиляди деветстотин тридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.74.31, 22753.74.29, 22753.75.181, 22753.74.28.4. Поземлен имот с идентификатор 22753.74.40 (две две седем пет три точка седем четири точка четири нула), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Багрен“, целият имот с площ от 11990 кв.м. (единадесет хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.74.41, 22753.74.184, 22753.74.42, 22753.74.32, 22753.74.38, 22753.74.39, 17405.26.13.5. Поземлен имот с идентификатор 22753.76.22 (две две седем пет три точка седем шест точка две две), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Трапа“, целият имот с площ от 8030 кв.м. (осем хиляди и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.76.45, 22753.76.23, 22753.76.188, 22753.76.29, 22753.76.332, 22753.76.20.6. Поземлен имот с идентификатор 22753.76.24 (две две седем пет три точка седем шест точка две четири), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Трапа“, целият имот с площ от 4986 кв.м. (четири хиляди деветстотин осемдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.76.23, 22753.76.41, 22753.76.27, 22753.76.25, 22753.76.188, 22753.75.181.7. Поземлен имот с идентификатор 22753.63.67 (две две седем пет три точка шест три точка шест седем), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Синяко“, целият имот с площ от 10925 кв.м. (десет хиляди деветстотин двадесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.63.60, 22753.63.140, 22753.63.68, 22753.63.141, 22753.63.146. 8. Поземлен имот с идентификатор 22753.63.69 (две две седем пет три точка шест три точка шест девет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Синяко“, целият имот с площ от 12463 кв.м. (дванадесет хиляди четиристотин шестдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.63.68, 22753.63.140, 22753.63.61, 22753.63.141.II.В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква З. Землище на с.Полена, Община Симитли се добавя:3. Поземлен имот с идентификатор 57162.123.5 (пет седем едно шест две точка едно две три точка пет), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Полена, местност „Шалови парчета“, целият имот с площ от 1999 кв.м. (хиляда деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 57162.156.193, 57162.157.7, 57162.157.5, 57162.123.4, 57162.123.3, 57162.123.1.III. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква И. Землище на с.Ракитна, Община Симитли се добавя: 16. Поземлен имот с идентификатор 61978.16.10 (шест едно девет седем осем точка едно шест точка едно нула), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Чикаловото“, целият имот с площ от 1910 кв.м. (хиляда деветстотин и десет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.16.11, 61978.16.48, 61978.16.49, 61978.16.3, 61978.16.2.    17. Поземлен имот с идентификатор 61978.16.4 (шест едно девет седем осем точка едно шест точка четири), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Чикаловото“, целият имот с площ от 2254 кв.м. (две хиляди двеста петдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.16.3, 61978.16.9, 61978.16.8, 61978.16.7, 61978.16.6, 61978.16.5, 61978.8.10.18. Поземлен имот с идентификатор 61978.8.3 (шест едно девет седем осем точка осем точка три), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Браткото“, целият имот с площ от 4019 кв.м. (четири хиляди и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.8.4, 61978.29.137, 61978.8.12, 61978.8.1, 61978.8.13, 61978.8.2.19. Поземлен имот с идентификатор 61978.8.4 (шест едно девет седем осем точка осем точка четири), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Браткото“, целият имот с площ от 7372 кв.м. (седем хиляди триста седемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.15.38, 61978.8.5, 61978.29.137, 61978.8.6, 61978.8.3, 61978.8.2.20. Поземлен имот с идентификатор 61978.8.6 (шест едно девет седем осем точка осем точка шест), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Браткото“, целият имот с площ от 2025 кв.м. (две хиляди и двадесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.8.8, 61978.8.7, 61978.29.137, 61978.8.4, 61978.8.5.21. Поземлен имот с идентификатор 61978.8.7 (шест едно девет седем осем точка осем точка седем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Браткото“, целият имот с площ от 5309 кв.м. (пет хиляди триста и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.8.8, 61978.8.10, 61978.29.137, 61978.8.11, 61978.8.6, 61978.8.5.22. Поземлен имот с идентификатор 61978.8.11 (шест едно девет седем осем точка осем точка едно едно), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност „Браткото“, целият имот с площ от 4709 кв.м. (четири хиляди седемстотин и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.8.10, 61978.16.5, 61978.29.137, 61978.8.7IV. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Й. Землище на с.Брежани, Община Симитли се добавя: 1. Поземлен имот с идентификатор 06238.14.15 (нула шест две три осем точка едно четири точка едно пет), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Послено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 15.10.2020 г., с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Свети Атанас“, целият имот с площ от 2028 кв.м. (две хиляди и двадесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива”,  категория на земята: 4 (четири), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.14.35, 06238.14.28, 06238.14.218, 06238.14.14.   

         

 V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:   

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 2 665 лв.
VI. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с  600 лева.


Изготвил: Христина Карпузова Съгласувал: Таня Георгиева
С уважение,Апостол АпостоловКМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ