Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ ОБЩИНА СИМИТЛИ обявява прием на заявления по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

ОБЩИНА СИМИТЛИ обявява прием на заявления по процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“

ОБЩИНА СИМИТЛИ обявява прием на заявления по процедура  „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост

Процедурата за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Тя предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ - 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции е с краен срок до 31.05.2023 г.

Средствата по настоящата процедура се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост .

Кандидатстването за финансова помощ по настоящата процедура се осъществява въз основа на предложения, които се подават през общината партньор и се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Насоки за кандидатстване. Кандидатите за средства подават предложение за изпълнение на инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в Информационната система за МВУ в съответствие с условията, определени в настоящите Насоки за кандидатстване (www.eumis2020.government.bg).

Всеки администратор на БФП/водещ партньор може да подаде само едно проектно предложение (предложение за изпълнение на инвестиция) за сграда/блок-секция/група от блок-секции. Няма ограничение по отношение на броя на ПИИ, които може да бъдат подадени от един водещ партньор.

В рамките на едно ПИИ може да се включва само ЕДНА сграда/блок-секция/група от блок-секции*.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Цели на предоставяните средства по процедурата и очаквани резултати: 

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради. 

Конкретни цели:

 • · Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
 • · Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
 • · Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
 • · Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
 • · Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
 • · Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез обновяване и модернизиране на сградния фонд.

Очаквани резултати :

•        3 688 900 кв. м подобрена  разгъната застроена площ  в многофамилни жилищни сгради (РЗП);

•        405 GWh/год. понижаване на потреблението на първична енергия;

•        79 ktCO2/год. намаляване на емисиите на парникови газове (килотонове CO2 екв);

•        Постигане на минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда при спазването на „принципа за ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852 );

•        Достигане на клас на енергопотребление „В“ или по-висок клас за всяка сграда, обект на интервенция след прилагане на енергоспестяващи мерки;

•        Принос за изпълнение на целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. - към 2030 г.;

•        Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

•        Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Във формуляра за кандидатстване кандидатите следва да заложат и предоставят информация по посочените по-долу индикатори.

 1. Завършено енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради — обновена жилищна инфраструктура (РЗП) – РЗП кв.м. *
 1. Понижаване на годишното потребление на първична невъзобновяема енергия kWh/год.;
 1. Намаляване на емисиите на парникови газове (tCO2 /год.)
 1. Процент спестяване на потребление на първична невъзобновяема енергия
 1. Брой обновени самостоятелни обекти с жилищно предназначение – брой;

Дейностите по настоящата процедура са осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. Водещият партньор по ПИИ не може да получи финансиране надвишаващо определени лимити в зависимост от групата на общините, в които попада съответната община.

Община Симитли е в категория група „Общини, чиито градски център е с население по-малко от 15 000 души“ (215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г.) с максимална стойност на БФП, което даден водещ партньор/община може да получи в лв.: 15 000 000,00 лева.

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ е 50 000 лева.

Максималният размер на заявените средства по всеки индивидуален ПИИ за сграда/ блок-секция не може да надхвърля 9 500 000 лева.

По настоящата процедура, която представлява първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“,  за предложения за изпълнение на подмярката, изпълнявани при условията на режим на „непомощ“ не се изисква съфинансиране от крайния получател на средствата – интензитетът на помощта е 100%.

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската администрация/районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред СНД. В настоящата схема е допустимо една общинска администрация/районна администрация да участва с повече от едно проектно предложение, при условие, че не е за една и съща сграда/блок-секция/група от блок-секции. В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда.

Важно! Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Допустимите дейности за финансиране са:

 • · Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

По системите за поддържане на микроклимата:

- ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;

Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки,  водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;

СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:

ü СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;

ü СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

ВАЖНО! Изисквания за постигнати енергийни параметри от приложените мерки: След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия. В случай, че след изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) не се постигне минимум 30 % спестяване на първична енергия, както и клас на енергопотребление „В” съгласно действащата към датата на изготвяне на инвестиционния проект нормативна уредба, всички получени средства подлежат на възстановяване.

Приоритет ще се дава на предложения за изпълнение на инвестицията за енергийна ефективност в съчетание с мерки, които допълват архитектурния облик на града.

Други важни условия по процедурата: 

Разходите по изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сградите в експлоатация, разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградите (технически обследвания) и технически паспорт, са подготвителни дейности по ПИИ. Тези дейности са завършени преди подаване на ПИИ, разходите за тях са допустими за финансиране в съответствие с периода на допустимост на разходите, посочени в настоящите Насоки за кандидатстване. Тези дейности се считат за подготвителни по смисъла на чл. 2, т. 23 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 и не нарушават стимулиращия ефект на помощта!

Допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са сгради, за които съгласно представеното техническо обследване на сградната конструкция, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Предложенията за изпълнение на инвестиция следва да предвиждат всички  допустими енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата с поставените изисквания за енергийна ефективност – сградата да постига минимум клас на енергопотребление „B” и минимум 30% спестявания на първична енергия;

Кандидатът трябва да предвиди строителен надзор от лицензирана фирма, съгласно чл. 168 ал. 2 от Закона за устройство на територията.

Завършването на строителството и въвеждането в експлоатация се извършва по реда на ЗУТ.

В случай, че ПИИ включва мерки за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници е необходимо в доклада от обследването изрично да се посочи, че производство на електрическа и/или топлинна енергия са за собствено потребление и същата не надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на общите части на съответната сграда!

При разработване на предложение кандидатът задължително трябва да предвиди в изпълнението на проекта дейности за популяризиране на приноса на МВУ за финансиране на инвестицията. 

Техническите характеристики на сградите при изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и обследването за енергийна ефективност следва да бъдат установявани и чрез архитектурно заснемане и/или налична техническа документация на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции в степен достатъчно обосноваваща нейния обемно-планировъчен характер.

Планираната продължителност на всяко ПИИ, включително дейностите, предвидени в него, не може да надвишава  30 месеца. Крайният срок за изпълнение на ПИИ е 30 юни 2026 г.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИС за МВУ), като предложенията за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се подават на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Повече информация можете да намерите тук ИСУН 2020 (government.bg)

Насоки за кандидатстване,

Приложения към насоките,

както и на място в сградата на Общинска администрация – град Симитли, ул. „Христо Ботев“ №27, деловодство или на тел. 0748/72138.

Срок за кандидатстване по настоящата процедура - не по-късно от 17:00 часа на 31.05.2023 г.