Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година

Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година

О Б Я В Л Е Н И Е

за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година

Уважаеми жители на община Симитли,

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Благоевград и в изпълнение на Решение № 869 по Протокол 85 от 03.05.2023г. на Общински Съвет – Симитли относно: Откриване на процедура за определяне на 20 кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година и правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград, е открита процедура за набиране и определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград, мандат 2024 – 2028 година.

 1.  Изисквания към кандидатите:  
 1.  За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който: 
 • · е на възраст от 21 до 68 години; 
 • · има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; 
 • · има завършено най-малко средно образование; 
 • · не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 
 • · не страда от психически заболявания.  
 1.  Съдебен заседател не може да бъде лице, което:  
 • · е съдебен заседател в друг съд; 
 • · е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 
 • · участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 
 • · работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. 

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Благоевград.

 1.  Необходими документи: 
 • · подробна автобиография, подписана от кандидата; 
 • · нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
 • · медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 
 • · данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Симитли може да се обръщат за препоръки; 
 • · мотивационно писмо; 
 • · писмено съгласие; 
 • · декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ; 
 • · документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г. 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата. 

Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок от 25.05.2023г. до 25.06.2023г. в Деловодството на Общинска администрация – гр. Симитли.

Прикачени файлове:

Декларация - писмено съгласие

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от СЗВ

Заявление за проверка за принадлежност

Заявление

Данни за лицата

Протокол 1

Протокол 2

Доклад

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за удължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година

Уважаеми жители на община Симитли,

Общински съвет – Симитли удължава срока за подаване на документи от кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград за мандат 2024-2028 година. С Решение № 907 по Протокол 90 от 21.07.2023 година, процедурата се удължава с две седмици от 04.08.2023г. до 18.08.2023г.

Изисквания към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите на официалната интернет страница на Община Симитли – www.simitli.bg

 

Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок от 04.08.2023г. до 18.08.2023г. в Деловодството на Общинска администрация – гр. Симитли.

 

Протокол 3

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за удължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Благоевград за мандат 2024 – 2028 година

Уважаеми жители на община Симитли,

Общински съвет – Симитли удължава срока за подаване на документи от кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград за мандат 2024-2028 година.

С Решение № 983 по Протокол 93 от 19.09.2023 година, процедурата се удължава с една седмица от 06.10.2023г. до 13.10.2023г.

Документите се подават в запечатан плик, лично или с пълномощно, в срок от 06.10.2023г. до 13.10.2023г. в Деловодството на Общинска администрация – гр. Симитли.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – БЛАГОЕВГРАД

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Районен съд - Благоевград, избрана с решение № 870/03.05.2023г./ на Общински съвет – Симитли, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Благоевград, както следва:

1. Мария Асенова Попгаврилова

2. Миглена Чимева Димитрова

3. Асен Сергеев Попгаврилов

4. Елеонора Николаева Гаврилова

5. Илиана Йорданова Шопова

6. Александра Танчева Стойчева

7. Петър Йорданов Станков

8. Катя Асенова Дреновичка

9. Боряна Георгиева Янкова

10. Таня Георгиева Нушева

11. Таня Димитрова Пандурска

12. Венета Смиленова Кирчанова

13. Евгения Спасова Георгиева

14. Таня Миткова Георгиева

15. Росен Крумов Христов

16. Илияна Юлиева Яворова

17. Айше Бисерова Кландова

18. Надежда Методиева Янева

19. Камелия Цветанова Александрова

20. Валентина Крумова Домозетска

Списък

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 14.12.2023г. в зала №2, етаж 4, в сградата на Общинска администрация - Симитли, от 17:00 часа.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Симитли становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.