Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Правилници Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Симитли

Правилник за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Симитли

ПРОЕКТ НА

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Симитли

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Общинският съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Община Симитли, наричан по-нататък „Съвет”, е координиращ и консултативен орган, който подпомага ръководството на Община Симитли в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси.
(2) Съветът съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека и/или демографското развитие.
Чл. 2. Съветът осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
1. Гарантиране равното право на човешко развитие;
2. Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
3. Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти;
4. Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно наследство;
5. Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация;
6. Постигане на устойчиво и хармонично демографско развитие на основата на утвърдената правителствена политика;
7. Осигуряване на взаимната връзка и координация между политиката за населението и политиката за устойчивото развитие в областта на здравеопазването, образованието и науката, културата, спорта, закрилата на българското духовно пространство, икономиката, заетостта, социалното подпомагане, регионалното развитие и благоустройството, околната среда, развитието на човешките ресурси, закрилата на детето и семейството, гарантирането на равенството между половете, поощряването на младежта, интеграцията на хората с увреждания, интеграцията на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства и др.
Чл. 3. Съветът:
1. Обсъжда, приема и координира изпълнението на Общински програми и стратегии, свързани с интеграцията на малцинствата;
2. Координира действията на местните органи и неправителствените организации в изпълнение на политиката за интеграция на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и за развитие на междуетническите отношения;
3. Реализира и управлява международни проекти и програми, имащи за цел устойчиво и хармонично демографско развитие, както и осигуряването на равноправно участие в обществото на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, включително проекти, финансирани от предприсъединителните и структурните фондове и програмите на Европейския съюз;
4. Консултира ръководството на Община Симитли при съставянето на становища за разрешаване на проблеми, свързани с етническите и интеграционните въпроси;
5. Организира провеждането на изследвания и оказва помощ при координацията на изследователската дейност на държавните институции и звена, представени в Националния и Областния съвети, по въпроси засягащи тяхната дейност, като изгражда работни групи;
6. Координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;
7. Съдейства за реализирането на значими национални и регионални проекти, насочени към реализирането на целите заложени в чл. 2;
8. Съветът координира своята работа с Областния съвет;
9. Изготвя отчети за своята дейност и ги предоставя на Областния съвет.
Чл. 4. При изпълнение на своята дейност Съветът си сътрудничи с:
1. Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
2. Областните съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, органите на местното самоуправление и регионалните структури на централната изпълнителна власт, училища, научни институти и други организации;
3. Сдружения на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения.

 

Глава втора

СТРУКТУРА И СЪСТАВ

Чл. 5. (1) Съветът се състои от председател, зам.-председател, секретар и членове.
(2) Председателят на Съвета се определя с решение на Общинския съвет.
(3) Членове на съвета могат да бъдат:
1. Представители на местното самоуправление, имащи отношение към дейността на Съвета.
2. Представители на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза, имащи установени цели и най-малко двегодишна активна общественополезна дейност, съответстваща на целите, посочени в чл. 2, от Правилника за устройството и дейността ОССЕИВ към Община Симитли и които са приети за членове на обществения съвет с решение на председателя на съвета.
3. Кметове на села в община Симитли.
4. Председатели на читалищни настоятелства, работещи с български граждани, принадлежащи към етническите малцинства.
5. Председатели на училищни настоятелства с преобладаващ брой ученици от етническите малцинства.
6. Зам. председателят на Съвета се определя от поименния състав на същия.
7. Секретар на Съвета е Секертарят на МКБППМН гр. Симитли.
Чл. 6. (1) Председателят на Съвета:
1. представлява Съвета;
2. насрочва и ръководи заседанията и работата на Съвета;
3. контролира изпълнението на решенията на Съвета;
4. отправя покани за участие в работата на Съвета на представители на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, на териториални звена на централната изпълнителна и организации, невключени в състава му, имащи отношение към неговата дейност.
(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя на Съвета.
(3) Членовете на Съвета:
1. Участват в заседанията на Съвета и внасят за разглеждане въпроси, свързани с предмета на неговата дейност;
2. Осигуряват на Съвета необходимата за дейността му информация и експертна помощ по конкретни въпроси от тяхната компетентност.
Чл. 7. Към Съвета по решение на председателя може да се създават работни групи.

 

Глава трета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 8. (1) Съветът се свиква на заседание най-малко веднъж на 3 месеца от председателя или по искане най-малко на една трета от членовете му.
(2) Предложението за дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на Съвета най-малко 7 работни дни преди датата на заседанието. Дневният ред се приема от Съвета за съответното заседание.
(3) Заседанията на Съвета са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство /повече от половината от присъстващите членове на Съвета с право на глас/.
(5) За разглежданите на заседанието на Съвета въпроси, приетите решения и изразените становища се изготвя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря. Взетите решения се отразяват в протокола и към него се прилагат материалите, разгледани на заседанието.
Чл. 9. Секретарят на Съвета:
(1). Организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;
(2). Изготвя протоколите от заседанията на съвета;
(3). Води отчетност за становищата и решенията на Съвета;
(4). Организира и координира изпълнението на решенията на Съвета и необходимия обмен на информация между заинтересуваните страни;
(5). Подпомага председателя на Съвета в неговата работа;
(6). Съхранява документацията на Съвета
(7). Организира работата на работните групи, създадени към съвета.

Чл. 10. Организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета се осигурява от Общинска администрация - Симитли.
Чл. 11. Настоящият правилник за работа на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Общинска администрация – Симитли влиза в сила след утвърждаването му от Кмета на община Симитли.

Правилникът за устройството и дейността на ОССЕИВ към Общинска администрация - Симитли е приет с Решение № ....................... /Протокол № ......./....................... г.