Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

 

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Господин Председател,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, към Буква А. Поземлени имоти в землището на гр.Симитли за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, се добавя:

Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. № 932 (деветстотин тридесет и втори), по кадастралния план на кв. „Ораново", гр. Симитли, одобрен със Заповед № 779/2001 г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 326/19.07.2022 г., целият с площ от 557 кв.м. (петстотин петдесет и седем квадратни метра), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – край на регулацията; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 933; Югозапад – улица; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 848.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Продажба на имоти - 3720 лв.

III. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

Изготвил: Христина Карпузова

Съгласувал: Таня Георгиева

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ