Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Община Симитли подписа три нови инфраструктурни проекта по „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. за реконструкция на улици

Община Симитли подписа три нови инфраструктурни проекта по „Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. за реконструкция на улици

Този месец – в качеството на бенефициент по процедура „МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” BG06RDNP001-19.396,  финансирана от ЕЗФРСР по мярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Община Симитли подписа три нови инфраструктурни договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „ПРСР“ 2014 – 2020 г. по Приоритетни оси: „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)“.

Договорите са тристранно подписани между общината, Държавен фонд „Земеделие“  и СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА-СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ . Целите и приоритетите на проектите отговарят на целите и приоритети, които Община Симитли бе заложила в своя Общински план за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г. , както и на целите и приоритети на СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 2014 – 2020 Г. НА МИГ „СТРУМА“.

Първият проект с номер BG06RDNP001-19.396-0006-C01 „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на улици“ бе подписан на 16.03.2023 г.  Той включва подобряване на средата и качеството на живот в населените места на община Симитли чрез реконструкция на ул."Марек", ул. "Eделвайс" и ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 в гр. Симитли и ул. "Граф Игнатиев" в с. Крупник, част от общинската улична мрежа. Чрез осъществяването на комплекс от СМР-мерки ще се повиши сигурността и безопасността на движение, ще се намали запрашеността и отделянето на фини прахови частици във въздуха и ще се подобри естетическият вид на целевите улици. Осигуряването на достъпна среда ще създаде равни условия за достъп до административни, здравни, образователни и социални услуги и интеграция на хората в неравностойно положение. Постигането на желаното състояние ще бъде възможно чрез реализирането на следните планирани дейности: 1) Реконструкция на ул."Марек", ул. "Eделвайс" и ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 в гр. Симитли и ул. "Граф Игнатиев" в с. Крупник – подготвителни работи, реконструкция на уличните платна и тротоари, полагане на пътна маркировка. 2)Контрол над строителния процес (оказване на строителен надзор и упражняване на авторски надзор). 3) Организация и управление на проекта. Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде реконструирани ул."Марек", ул. "Eделвайс", ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 и ул. "Граф Игнатиев", с изградени нови тротоари, пътна настилка и маркировка. Бюджетът на проекта е 331 497.33 лв, от които 298 347.60лева  европейско финансиране и 33 149.73 лв- национално.

Вторият проект е „Реконструкция на ул. "Прилеп", гр. Симитли и улиците "Малчика" и "Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли“ с номер на ДБФП № BG06RDNP001-19.396-0005-C01 и стартира от деня на неговото подписване, а именно – от 20.03.2023 г. В него се предвижда подобряване на средата и качеството на живот в населените места на община Симитли чрез реконструкция на ул."Прилеп", в гр. Симитли и ул. "Маличка" и ул."Иван Вазов"в с. Крупник, част от общинската улична мрежа. Чрез осъществяването на комплекс от СМР-мерки ще се повиши сигурността и безопасността на движение, ще се намали запрашеността и отделянето на фини прахови частици във въздуха и ще се подобри естетическият вид на целевите улици. Осигуряването на достъпна среда ще създаде равни условия за достъп до административни, здравни, образователни и социални услуги и интеграция на хората в неравностойно положение.

Постигането на желаното състояние ще бъде възможно чрез реализирането на следните планирани дейности -  Реконструкция на ул."Прилеп", ул. "Иван Вазов" в гр. Симитли и ул. "Маличка" в с. Крупник– подготвителни работи, реконструкция на уличните платна и тротоари, полагане на пътна маркировка.,  Контрол над строителния процес (оказване на строителен надзор и упражняване на авторски надзор).,  Организация и управление на проекта.

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде реконструирани ул."Прилеп", ул. "Иван Вазов" и ул. "Маличка" , с изградени нови тротоари, пътна настилка и маркировка.Като цяло реализирането на проекта ще стимулиране развитието на територията на община Симитли чрез обновяване на малка по мащаби техническа инфраструктура и ще бъде предпоставка за нови инвестиции и съхранение на местната идентичност. Осъществяването на проекта ще допринесе за по-високото качество на техническата инфраструктура, достъпност до услуги от различен характер, устойчива и безопасна среда, по-високо качество на живот, задържане на хората по родните им места и опазване на околната среда. Бюджетът на проекта е общо 330 006.38 лв, от които 297 005.74 лв европейско финансиране и 33 000.64 лв – национално.

Третият проект предвижда подобряване на средата и качеството на живот в населените места на община Симитли чрез реконструкция на улици и реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена в село Брежани. Улиците, предмет на проектните интервенции са част от общинската улична мрежа. Проектът е с наименование „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и село Брежани чрез обновяване на инфраструктурата“ по ДБФП№ BG06RDNP001-19.396-0004-C01.

Проектните дейности включват -  Реконструкция на улици "Георги Бенковски" и „Цар Симеон“ в гр. Симитли и реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена, част от площад в с. Брежани.,  Контрол над строителния процес (оказване на строителен надзор и упражняване на авторски надзор).,  Организация и управление на проекта.

Основният резултат от изпълнението на проекта ще бъде реконструирани улици с изградени нови тротоари, пътна настилка и маркировка и обновена и благоустроена сцена в с. Брежани. Бюджетът на проекта е 216 544.35 лева, от които 194 889.90   лв европейко финансиране и 21 654.45 лв – национално.

И трите проекта, включващи общо реконструкция на девет улици в Симитли и с. Крупник е със срок на изпълнение 24 месеца всеки.

Като цяло реализирането на трите проекта ще стимулира развитието на територията на община Симитли чрез обновяване на малка по мащаби техническа инфраструктура и ще бъде предпоставка за нови инвестиции и съхранение на местната идентичност. Реализацията на проектите ще допринесе за по-високото качество на техническата инфраструктура, достъпност до услуги от различен характер, устойчива и безопасна среда, по-високо качество на живот, задържане на хората и опазване на околната среда.