Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)

ОБЯВА

 

Общинска администрация –Симитли уведомява всички заинтересовани лица и общественост за  инвестиционно предложение: Административна страда с предназначение „Спортна сграда, база“ ,намираща се  в стадион  с адрес : ПИ ,м. „Извор /Гроздовец“с идентификатор  40052.40.9.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крупник Инвестиционното предложение включва идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи.

Разработване на пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата за достигане на минимален изискуем клас на енергопотребление

Технико –икономическа оценка на мерките  за повишаване на енергийната ефективност

Оценка на спестените емисии в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Инвестиционното предложение е на разположение на всички заинтересовани лица всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа  в стая 309 ,служба „Екология“.

Мнения,възражения и становища могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение в деловодството на община Симитли.