Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли"

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Господин Председател,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 22753.44.74 (две две седем пет три точка четири четири точка седем четири), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Старо Осеново", целият имот с площ от 11121 кв.м. (единадесет хиляди сто двадесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.44.73, 22753.44.25, 22753.44.24, 22753.44.23, 22753.44.26, 22753.63.219, 22753.44.82, 22753.44.21, 22753.44.17, 22753.43.209.

2. Поземлен имот с идентификатор 22753.53.4 (две две седем пет три точка пет три точка четири), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Ракочевец", целият имот с площ от 5036 кв.м. (пет хиляди и тридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.53.6, 22753.46.63, 22753.53.5, 22753.53.7, 22753.53.3, 22753.53.2.

II. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква E. Землище на с.Крупник, Община Симитли се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 40052.34.376 (четири нула нула пет две точка три четири точка три седем шест), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Крупник, местност „Реката", целият имот с площ от 4000 кв.м. (четири хиляди квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 6 (шест), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 40052.34.45; 40052.34.240; 40052.34.377; 40052.84.15; 40052.34.243, 40052.84.14.

III. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква З. Землище на с.Полена, Община Симитли се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 57162.123.4 (пет седем едно шест две точка едно две три точка четири), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Полена, местност „Шалови парчета", целият имот с площ от 1070 кв.м. (хиляда и седемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 57162.123.3, 57162.123.5, 57162.123.2, 57162.123.1.

2. Поземлен имот с идентификатор 57162.123.2 (пет седем едно шест две точка едно две три точка две), находящ се в с. Полена, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-190/27.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Полена, местност „Шалови парчета", целият имот с площ от 735 кв.м. (седемстотин тридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 57162.123.3, 57162.123.4, 57162.123.1.

IV.В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква K. Землище на с.Железница, Община Симитли се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.695 (две девет едно четири шест точка девет девет точка шест девет пет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Пандурски ниви", целият имот с площ от 2423 кв.м.(две хиляди и двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.697, 29146.99.694, 29146.99.692, 29146.3.77.

2. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.698 (две девет едно четири шест точка девет девет точка шест девет осем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Пандурски ниви", целият имот с площ от 1095 кв.м. (хиляда и деветдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.700, 29146.99.699, 29146.99.694, 29146.99.697.

3. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.699 (две девет едно четири шест точка девет девет точка шест девет девет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Пандурски ниви", целият имот с площ от 2753 кв.м. (две хиляди седемстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.700, 29146.99.702, 29146.1.135, 29146.99.709, 29146.99.693, 29146.99.694, 29146.99.698.

4. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.710 (две девет едно четири шест точка девет девет точка седем едно нула), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Пандурски ниви", целият имот с площ от 8456 кв.м. (осем хиляди четиристотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.711, 29146.99.806, 29146.99.807, 29146.3.78, 29146.99.693, 29146.99.709.

5. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.711 (две девет едно четири шест точка девет девет точка седем едно едно), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Пандурски ниви", целият имот с площ от 3856 кв.м. (три хиляди осемстотин петдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.714, 29146.99.712, 29146.99.805, 29146.99.806, 29146.99.710, 29146.99.709.

V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 1100 лв.

VI. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.

Изготвил: Христина Карпузова

Съгласувал: Таня Георгиева

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ