Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Проект патронажна грижа в Община Симитли

Проект патронажна грижа в Община Симитли

 
ПРОЕКТ: „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА СИМИТЛИ"

 

ДОГОВОР: № BG05M9OP001-6.004-0197-C01 финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2"

ГЛАВНА ЦЕЛ: Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

- Лица над 65 г., други уязвими групи, вкл. лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 6 месеца. Всяко лице от целевата група може да получава здравно - социални услуги до 2 часа на ден.

ПОТРЕБИТЕЛИ: Хора с трайни увреждания и възрастни, включително с хронични заболявания, които по различни причини не могат да организират самостоятелно своето ежедневие и не се справят без подкрепа.

НАЕМЕНОВАНИЕ НА ДОСТАВЧИКА НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА: Община Симитли

МЯСТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ:Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда (в дома на потребителите), кандидатствали по проекта.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 176 848,56 лв. европейско финансиране

 

НАЧАЛО НА ПРОЕКТА: 02.11.2022г.
КРАЙ НА ПРОЕКТА: 02.05.2023г.