Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Антон Трендафилов Шупльов - с. Долно Осеново, мах.,,Горна'' 1, общ. Симитли

Миглена Сергеева Гандрина - с. Долно Осеново, мах.,,Горна'' 1, общ. Симитли

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ – план за застрояване за ПИ 574 по план  на с. Долно Осеново, общ. Симитли .Устройствената зона ,,Соп''- смесена устройствена зона, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони .

Възложител: Занко Юлиев Синяков и Росица Занкова Синякова

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция „СУСКЕЕПП".