Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли"

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Господин Председател,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ,КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, се добавя:

1. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на едноетажна масивна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 28,72 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и седемдесет и два квадратни сантиметра/, представляваща Петно № 2, находящо се в Урегулиран поземлен имот XІV (четиринадесети) с пл. сн. №1533 (хиляда петстотин тридесет и трети), находящ се в кв. 72а (седемдесет и две „а"), целият имот с площ от 110,10 кв.м. (сто и десет квадратни метра и десет квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед №26/13.02.2002г., допълнен със Заповед №68/14.02.2018г. и изменен със Заповед №368/15.09.2019г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север – улица; Изток – УПИ ІІ – за озел.; Юг – УПИ XV, пл. сн. №№ 1433,1534, кв.72а; Запад – улица по регулационния план на гр. Симитли.

2. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на едноетажна масивна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 16,00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, представляваща Петно № 1, находящо се в Урегулиран поземлен имот XІV (четиринадесети) с пл. сн. №1533 (хиляда петстотин тридесет и трети), находящ се в кв. 72а (седемдесет и две „а"), целият имот с площ от 110,10 кв.м. (сто и десет квадратни метра и десет квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед №26/13.02.2002г., допълнен със Заповед №68/14.02.2018г. и изменен със Заповед №368/15.09.2019г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север – улица; Изток – УПИ ІІ – за озел.; Юг – УПИ XV, пл. сн. №№ 1433,1534, кв.72а; Запад – улица по регулационния план на гр. Симитли.

3. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на Обект: "Магазин за месо и месни продукти, хранителен магазин, склад и транжорна" – първи етап – изпълнение на проекта между ос 1 и ос 4(въведен в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 10 / 18.05.2020 г.) с площ от 426.66 кв.м. (четиристотин двадесет и шест квадратни метра и шестдесет и шест квадратни сантиметра) в Урегулиран поземлен имот І (първи), пл. сн. № 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет), находящ се в кв. 72 (седемдесет и две), по регулационния и кадастрален план гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед № 466/29.12.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 72/14.04.2005 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 169/24.08.2005 г. и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 454/09.05.2014 г. на Кмета на община Симитли, отреден за "Смесено предназначение", целият имот с площ от 3415.73 кв.м. (три хиляди четиристотин и петнадесет кв.м. и седемдесет и три кв.см.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

1. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж – 71 270 лв.

III. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 360 лева.

Изготвил: Христина Карпузова

Съгласувал: Таня Георгиева

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ