Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Обява за прием на документи по проект „Пеят, скачат, заедно, деца…“, Договор № BG05M2OP001-3.016-0001

Обява за прием на документи по проект „Пеят, скачат, заедно, деца…“, Договор № BG05M2OP001-3.016-0001

ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

В качеството на бенефициент по Проект BG05M2OP001-3.016 – 0001 - C01 „Пеят, скачат, заедно, деца", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.016, МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование"

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ 1: Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система

ЗА 5 РАБОТНИ МЕСТА:

1. Детски психолози – 2 броя, с НКПД: 26346001

2. Педагози – 2 броя, с НКПД: 23596012

3. Юрист (образователно и детско право) – 1 брой, с НКПД: 34117010

4. Социолог/ хуманитарист с опит в проучванията и интерпретациите на такива проучвания при деца и маргинализирани общности експерти по реда на КТ – 1 брой

I. Психолог:

1. Основна цел, задължения и отговорности за длъжност: Психолог с шифър по НКПД: 26346001: Психологът предоставя услуги по Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...", Договор №BG05M2OP001-3.016-0001-C02 процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование", BG05M2OP001-3.016, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, а именно:

• Предоставя услуги във връзка с изпълнението на Дейност 1 „Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система";

• Участва в експертен екип, който разработва и провежда изследване на дефицитите на умения, образователно – социалните нагласи и склонности на деца и родители/ настойници на деца с фокус върху разбирането, възможностите и готовността им за съдействие по отношение на включващи образователни мерки за техните деца;

• Изготвя, заедно с експертен екип Програма за психологическа подкрепа на деца и родители/ настойници на деца от маргинализирани групи с необходимият за осъществяването им методически и технически инструментариум;

• Изработва инструментариум за проучването на децата, който предоставя на екипа за обсъждане, консултиране и привеждане на останалите експерти – педагози, юрист, социолог;

• Участва в провеждането на индивидуални и групови разговори и консултации с родители на деца от маргинализираните групи с фокус върху разбирането, възможността и готовността им за съдействие по отношение на включващи образователни мерки;

• Ангажира се с пряка индивидуална и групова психологическа подкрепа на децата и родителите/настойниците от целевата група според графика на приетите консултационни планове;

• Насочва децата и техните родители/настойници към подходящи за тях дейности по проекта в зависимост от индивидуалните им интереси и способности, както и към други образователни и интеграционни мерки/дейности на детската градина, които целят повишаване мотивацията за учене и активно участие в учебния процес;

• Оказва методическа подкрепа на останалите членове в екипа по изпълнението на проектната дейност;

• Предоставя психологическа подкрепа и насочва децата към адекватни дейности по проекта в зависимост от техните нагласи и потребности;

• Познава нормативната уредба, свързана с изпълнението на проекта и с дейността на образователната институция, в която работи, ръководства за изпълнение, приложения по образец и други вътрешно-организационни правила в детската градина и при работа с деца;

• Ангажира се и с други задачи, свързани с изпълнението на проектните дейности, възложени от ръководителя на проекта и от директора на училището.

2. Изисквания за заемане на длъжността.

Образование: Висше - магистър

Специалност: Психология

Друга квалификация: работа с компютър

Професионален опит: до 3 години трудов стаж по специалността или сходна длъжност.

3. Умения и компетентност.

- Завършено образование - съгласно т. 5 по-горе;

- Компютърна грамотност: MS Office, Internet;

- Умение за работа с офис техника;

- Умения за работа в екип;

- Високи организаторски способности;

- Умения за работа с целевите групи по проекта:

 Представители на ромската общност;

 Хора с произход от други държави;

 Хора в риск и/или жертва на дискриминация;

 Хора, населяващи територии, в т.ч. с ниска гъстота на населението, селски и изолирани райони, части от населени места, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация (висока безработица, ниски доходи, ограничен достъп до публични услуги, териториална сегрегация, пространствена изолация и др.).

- .

4.Изпълняващият длъжността трябва да знае и спазва:

- Изискванията на ЗЗЛД;

- Правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

- Изискванията на Програмата за отчитане.

5. Основни задължения.

- Изпълнява възложените му задачи по настоящата длъжностна характеристика;

- Спазва графика за провеждане на предвидените дейности;

- Спазва нормативните документи, касаещи дейността;

- Работи групово и индивидуално с целевите групи;

- Изготвя необходимата документация и отчетност.

6. Възлагане на работата.

- Задачите му се възлагат от Ръководителя на проекта и Кмета на Община Симитли – бенефициент по проекта;

7. Основни отговорности.

- Отговаря за високото качество на предоставяната от него услуга;

- Грижи се за собственото си здраве и за здравето на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност;

- Спазва правилата за използване на техническите средства и материалната база;

- При възникнала ситуация незабавно информира работодателя или друго длъжностно лице;

- Носи отговорност за опазване доброто име на организацията.

8. Организационни връзки и взаимоотношения.

- Психологът е пряко подчинен на Ръководителя на проекта и Кмета на Община Симитли – бенефициент по проекта;

- При изпълнение на задълженията се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с членовете на екипа по управление, с цел оптимизиране на дейността за изпълнение на целите;

- Има преки взаимоотношения с целевите групи, включени в проекта.

II. Педагог:

1. Основна цел, задължения и отговорности за длъжност: Педагог с шифър по НКПД: 2359-6012: Педагогът предоставя услуги по Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...", Договор №BG05M2OP001-3.016-0001-C02 процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование", BG05M2OP001-3.016, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, а именно:

• Планира, подготвя и провежда възпитателно-образователната дейност на децата във връзка с изпълнението на проектна Дейност 1 „Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система".

• Разработва индивидуални планове за работа с децата и техните родители/настойници като прилага установените методи и инструменти като се консултира в процеса и по време на проекта от включените експерти в същата проектна дейност – екип от педагози, психолози, експерти, които осигуряват методическата помощ, супервизия и инструменти за оказване на емоционално-педагогическа подкрепа.

• Предоставят емоционално-педагогическа подкрепа на деца от маргинализираните групи, както и работят с техните родители чрез провеждане на консултации – индивидуални и групови, провеждане на родителски срещи, които ще помогнат децата да бъдат насочени към дейности за социално-емоционално учене и за включването им в другите проектни дейности.

• Извършват и реализират дейности, свързани със стимулиране интереса и желанието на децата и техните родители за участие в обучение и образователни дейности.

• Участват в изготвянето на Програма за емоционално-педагогическа подкрепа на деца от маргинизираните групи, с мерки за включване и подкрепа и към техните родители (за краткост наричана Програма).

• Участват в разработването на методика и инструменти за проучването, обработването и интерпретирането на информацията от проучването, извеждане на методология, инструментариум и типове пособия на Програмата.

• Извършват дейности, целящи включване на родителите в дейности, осигуряващи интеграционните мерки към децата в процеса на емоционално-педагогическа подкрепа.

• Изготвя месечни план-програма, график, отчет, както и води и попълва приложенията по образец, свързани с изпълнението и отчитането на Проекта.

• Работи индивидуално и групово с децата и техните родители/настойници във връзка с изпълнението на Дейност 1;

• Съветва и консултира родителите по въпроси, свързани с оказване на емоционално-педагогическа подкрепа и с възпитанието и първоначалната подготовка на децата.

• Организира и провежда мероприятия съвместни с родители и деца във връзка с изпълнението на проекта съгласно утвърдените събития в месечните планови документи по Проекта.

• Води и изготвя задължителната документация, свързана с отчитането на проекта.

• Изпълнява и други задължения, възложени от директора на детската градина и от ръководителя на проекта във връзка с постигане проектната цел, изпълнение и отчитане на проектните дейности, свързани с основните задължения и отговорности за длъжността по Проекта.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше (педагогическо, хуманитарно), бакалавър или магистър

- професионален опит – до 3 години стаж по специалността.

3. Умения и компетентности:

- комуникативност, наблюдателност, инициативност, гъвкавост, адаптивност, търпение, отговорност, висока етична култура, способност за взимане на решения, за планиране и организиране, способност за работа в екип, и способност за решаване и изпълнение на задачи, поставени съвместно за изпълнение.

- опит в подобни дейности е предимство

- отлични компютърни умения и работа с офис-техника.

4. Изпълняващият длъжността трябва да познава и спазва:

- българското законодателство в областта на предучилищното и училищно образование

- правилата за здравословни и безопасни условия на труд

- проектната дейност и задължителната отчетна документация по ОПНОИР, свързана с отчитане на свършената работа.

5. Възлагане и планиране на работата:

- изпълнява възложени задачи от Кмета на Община Симитли и от ръководителя на проекта, свързани с изпълнението на Проекта.

- изготвя месечен график за работа и отчетни документи съобразно изискванията на ОП НОИР, като има свобода да проявява инициативност и съгласува работата си с други експерти/специалисти назначени в изпълнение на Проекта и свързани с постигане на целите му.

6. Основни отговорности:

- носи отговорност за резултатите от взетите от него решения във връзка с извършваната дейност и работа по проекта

- носи отговорност за високото качество на предоставяната от него услуга и свършена работа

- носи отговорност за прилаганата от него методика за работа с лицата, попадащи в целевата група по проекта

- при възникнала ситуация незабавно информира работодателя или ръководителя на проекта

- носи отговорност за опазване доброто име на бенефициента по проекта и за популяризиране на ОПРЧР и на проекта.

7. Организационни връзки и взаимоотношения:

- Педагогът е пряко подчинен на директора и на ръководителя на проекта.

- при изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и взаимоотношения с бенефициента по проекта, с партньорите по проекта, с екипа за организация и управление на проекта, с други експерти/специалисти по проектните дейности, с цел оптимизиране на дейностите за изпълнение на проектните цели.

III. Юрист:

1. Основна цел, задължения и отговорности за длъжност: Юрист с шифър по НКПД: 3411-7010: Юристът предоставя услуги по Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...", Договор №BG05M2OP001-3.016-0001-C02 процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование", BG05M2OP001-3.016, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, а именно:

• Осигурява правна помощ във връзка с изпълнението на Дейност 1 на Проекта;

• Участва в експертен екип, който изследва и оценява образователно-социалните нагласи и склонности за учене, както и индивидуалните дефицити на „меки" умения на децата от маргинализираните групи с оглед законосъобразното изпълнение на функциите;

• Оказва необходимата правна помощ при провеждането на индивидуални и групови разговори и консултации с родители на деца от маргинализираните групи с фокус върху разбирането, възможността и готовността им за съдействие по отношение на включващи образователни мерки.

• Изготвя необходимите правни становища, свързани с дейностите по проекта.

• Подпомага вземането на решения чрез мнения, консултации и препоръки, формирани на база на предварителни анализи, собствен опит и знания, както и чрез становища, възложени му по съответния ред.

• Оказва правна и методическа подкрепа на останалите членове в екипа по изпълнението на проектната дейност.

• Води необходимата документация, свързана с изпълнението и отчитането на проекта.

• Познава нормативната уредба, свързана с изпълнението на проекта и с дейността на институцията в която работи.

• Ангажира се и с други задачи, свързани с изпълнението на проектните дейности и в рамките на основната цел, възложени от ръководителя на проекта и кмета на общината.

• Докладва на прекия си ръководител за констатирани слабости и пропуски и предлага мерки за преодоляване на трудностите.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше, магистър;

- област на образованието: Право;

- професионален опит – до 3 години стаж по специалността.

3. Умения и компетентности:

1. Компютърни умения за работа с основните софтуерни продукти.

2. Умения за работа с документи и офис техника.

3. Отговорност, организираност, аналитичност и решителност.

4. Умения за работа в екип.

5. Умения за работа с целевата група по проекта.

6. Планира своята дейност и прогнозира очакваните резултати

4. Изпълняващият длъжността трябва да познава и спазва:

1. Разпоредбите на Закон за защита на личните данни.

2. Правила за здравословни и безопасни условия на труд.

3. Спазва нормативните документи, касаещи длъжността и изпълнението на проекта.

4. Спазва графика за провеждане на предвидените по проекта дейности.

5. Изготвя необходимата документация и отчетност.

6. Методика (система от критерии) за определяне на принадлежност към маргинализирани групи на ОПНОИР.

7. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с ученици, родители/настойници.

5. Възлагане и планиране на работата:

- изпълнява възложени задачи от Кмета на Община Симитли и от ръководителя на проекта, свързани с изпълнението на Проекта.

- изготвя месечен график за работа и отчетни документи съобразно изискванията на ОП НОИР, като има свобода да проявява инициативност и съгласува работата си с други експерти/специалисти назначени в изпълнение на Проекта и свързани с постигане на целите му.

6. Основни отговорности:

1. Изпълнява задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната.

2. Носи отговорност за резултата, целесъобразността и законосъобразността на взетите от него решения във връзка с извършваната дейност и изпълнението на проекта.

3. Отговаря за високото качество на предоставяната от него услуга.

4. Носи отговорност за прилаганата от него методика за работа с лицата, попадащи в целевата група по проекта.

5. Грижи се за собственото си здраве и за здравето на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност.

6. При възникнала ситуация незабавно информира работодателя (Кмета на Община Симитли) и ръководителя на проекта.

7. Носи отговорност и се грижи за опазване на доброто име на бенефициента.

7. Организационни връзки и взаимоотношения:

• Педагогът е пряко подчинен на Кмета на Община Симитли и на ръководителя на проекта.

• При изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и взаимоотношения с бенефициента по проекта, с партньорите по проекта, с екипа за организация и управление на проекта, с други експерти/специалисти по проектните дейности, с цел оптимизиране на дейностите за изпълнение на проектните цели.

IV. Социолог:

1. Основна цел, задължения и отговорности за длъжност: Социолог с шифър по НКПД:26326010: Социологът предоставя услуги по Проект „Пеят, скачат, заедно, деца...", Договор №BG05M2OP001-3.016-0001-C02 процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование", BG05M2OP001-3.016, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, а именно:

• Участва в процесите на изследване и оценяване образователно – социалните нагласи и склонности за учене, както и индивидуалните дефицити на „меки" умения на децата от маргинализираните групи.

• Участва в провеждането на индивидуални и групови разговори и консултации с родители на деца от маргинализираните групи с фокус върху разбирането, възможността и готовността им за съдействие по отношение на включващи образователни мерки.

• Участва в изготвянето и разработването на Програма за психологическа подкрепа на децата от маргинализираните групи и работи с техните родители/настойници за целта.

• Използва необходимия методически и технически инструментариум при изучаването на социалните правила и процеси в маргинализираната група.

• Оказва методическа подкрепа на останалите членове в екипа по изпълнението на проектната дейност.

• Води необходимата документация, свързана с изпълнението и отчитането на проекта.

• Познава нормативната уредба, свързана с изпълнението на проекта и с дейността на образователната институция, в която работи, ръководства за изпълнение, приложения по образец и други вътрешно-организационни правила в училище и при работа с ученици.

• Ангажира се и с други задачи, свързани с изпълнението на проектните дейности, възложени от ръководителя на проекта и от директора на училището.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

- образование – висше, магистър;

- област на образование – социология;

- професионален опит – до 3 години стаж по специалността.

3. Умения и компетентности:

1. Компютърни умения за работа с основните софтуерни продукти;

2. Умения за работа с документи и офис техника.

3. Отговорност, организираност, аналитичност и решителност.

4. Умения за работа в екип.

5. Умения за работа с целевата група по проекта.

6. Планира своята дейност и прогнозира очакваните резултати.

4. Изпълняващият длъжността трябва да познава и спазва:

1. Разпоредбите на Закон за защита на личните данни.

2. Правила за здравословни и безопасни условия на труд.

3. Спазва нормативните документи, касаещи длъжността и изпълнението на проекта.

4. Спазва графика за провеждане на предвидените по проекта дейности.

5. Изготвя необходимата документация и отчетност.

6. Методика (система от критерии) за определяне на принадлежност към маргинализирани групи на ОПНОИР.

7. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с деца, родители/настойници.

5. Възлагане и планиране на работата:

- изпълнява възложени задачи от Кмета на Община Симитли и от ръководителя на проекта, свързани с изпълнението на Проекта.

- изготвя месечен график за работа и отчетни документи съобразно изискванията на ОП НОИР, като има свобода да проявява инициативност и съгласува работата си с други експерти/специалисти назначени в изпълнение на Проекта и свързани с постигане на целите му.

6. Основни отговорности:

- носи отговорност за резултатите от взетите от него решения във връзка с извършваната дейност и работа по проекта

- носи отговорност за високото качество на предоставяната от него услуга и свършена работа

- носи отговорност за прилаганата от него методика за работа с лицата, попадащи в целевата група по проекта

- при възникнала ситуация незабавно информира работодателя или ръководителя на проекта

- носи отговорност за опазване доброто име на бенефициента по проекта и за популяризиране на ОПНОИР и на проекта.

10. Организационни връзки и взаимоотношения:

- Педагогът е пряко подчинен на директора и на ръководителя на проекта.

- при изпълнение на задълженията си осъществява организационни връзки и взаимоотношения с бенефициента по проекта, с партньорите по проекта, с екипа за организация и управление на проекта, с други експерти/специалисти по проектните дейности, с цел оптимизиране на дейностите за изпълнение на проектните цели.