Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало ПРОЕКТИ Обучения по проект за млади предприемачи стартират в община Симитли

Обучения по проект за млади предприемачи стартират в община Симитли

От днес стартират обучения във връзка с изпълнението на проект на Община Симитли - "Предприемачество за растеж" по Договор за БФП № BG05M9OP001-1.116-0003-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. по Процедура № BG05M9OP001-1.116 МИГ „Струма“ – Симитли, Кресна и Струмяни“ мярка 1.3.5 Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачество в МИГ „Струма“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“.

Обучения са част от проектна дейност 3 с наименование "Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения)".

Знанията за развитие на самостоятелен бизнес първи ще получат 10 икономически неактивни младежи на възраст от 15 до 29 годишна възраст, които в периода от 18.01.2023г. до 03.02.2023 г. в сградата на Общинска администрация ще се включат в теория и практика съгласно програмата, планувана за провеждане по проекта.

Общо в проекта ще бъдат обхванати в обучението 40 лица, участвали в подбор за включване и отговарящи на критериите за целева група по проекта.

Основната цел на проекта е да се насърчи включването в работната сила и участието на пазара на труда на неактивни лица чрез предоставянето на комплекс от мотивационни, обучителни и консултантски услуги, подготовка и менторство на лицата (неактивни младежи), желаещи да развиват самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.