Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли

Господин Председател,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище на град Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 66460.286.17 (шест шест четири шест нула точка две осем шест точка едно седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Белите камъни", целият имот с площ от 36113 кв.м. (тридесет и шест хиляди сто и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.286.22, 66460.286.23, 66460.286.27, 66460.163.14, 66460.163.13, 66460.163.12, 66460.286.21, 66460.286.20, 66460.286.19, 66460.286.18, 66460.601.5, 66460.601.4, 66460.286.9, 66460.286.13, 66460.286.14, 66460.286.16, 66460.286.15, 66460.601.871.

2. Поземлен имот с идентификатор 66460.9.3 (шест шест четири шест нула точка девет точка три), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Старите къщи", целият имот с площ от 15215 (петнадесет хиляди двеста и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.9.4, 66460.9.5, 66460.9.6, 66460.9.123, 66460.9.2.

3. Поземлен имот с идентификатор 66460.9.6 (шест шест четири шест нула точка девет точка шест), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Старите къщи", целият имот с площ от 4011 (четири хиляди и единадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.9.5, 66460.9.33, 66460.9.2, 66460.9.3, 66460.9.4.

4. Поземлен имот с идентификатор 66460.39.8 (шест шест четири шест нула точка три девет точка осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Ширините", целият имот с площ от 30496 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.39.17, 66460.34.426, 66460.39.14, 66460.39.16, 66460.39.18, 66460.39.19, 66460.39.20, 66460.39.21, 66460.39.22, 66460.39.7, 66460.11.17, 66460.11.16, 66460.39.10, 66460.39.9, 66460.11.18, 66460.39.11, 66460.214.4, 66460.39.12, 66460.39.13.

5. Поземлен имот с идентификатор 66460.34.426 (шест шест четири шест нула точка три четири точка четири две шест), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Ширините", целият имот с площ от 36735 (тридесет и шест хиляди седемстотин тридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.34.1, 66460.34.2, 66460.34.4, 66460.34.3, 66460.34.6, 66460.34.7, 66460.32.5, 66460.32.1, 66460.32.2, 66460.33.2, 66460.39.24, 66460.33.1, 66460.39.23, 66460.39.15, 66460.39.16, 66460.39.14, 66460.39.8, 66460.39.12, 66460.39.13, 66460.34.36.

II. В раздел VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Б. Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:

10. Поземлен имот с идентификатор 17405.16.7 (едно седем четири нула пет точка едно шест точка седем), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Мишов рид", целият имот с площ от 11428 кв.м. (единадесет хиляди четиристотин двадесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.16.8, 17405.16.9, 17405.16.10, 17405.16.11, 17405.16.6, 17405.16.155.

11. Поземлен имот с идентификатор 17405.16.18 (едно седем четири нула пет точка едно шест точка едно осем), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Мишов рид", целият имот с площ от 7715 кв.м. (седем хиляди седемстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.16.19, 17405.16.39.

12. Поземлен имот с идентификатор 17405.12.1 (едно седем четири нула пет точка едно две точка едно), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Шопов рид", целият имот с площ от 6815 кв.м. (шест хиляди осемстотин и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.12.2, 17405.16.155, 17405.11.507.

13. Поземлен имот с идентификатор 17405.11.8 (едно седем четири нула пет точка едно едно точка осем), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Шопов рид", целият имот с площ от 21013 кв.м. (двадесет и една хиляди и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.11.13, 17405.11.49, 17405.11.6, 17405.11.2, 17405.11.33.

14. Поземлен имот с идентификатор 17405.17.8 (едно седем четири нула пет точка едно седем точка осем), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Равнището", целият имот с площ от 7496 кв.м. (седем хиляди четиристотин деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.17.10, 17405.17.178, 17405.17.1.

III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 2125 лв.

IV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

Изготвил: Христина Карпузова

Съгласувал: Таня Георгиева

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ