Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР: За длъжността: „Здравен медиатор“ в Общинска администрация - Симитли

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР: За длъжността: „Здравен медиатор“ в Общинска администрация - Симитли

На основание чл.91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 29, ал. 2 от Закона за здравето и Заповед № 60/18.01.2023 г. на Кметa на Община Симитли,  

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР:

За длъжността: „Здравен медиатор“ в Общинска администрация - Симитли

І. Необходими документи за кандидатстване:

•          Заявление (по образец);

•          Автобиография;

•          Мотивационно писмо.

•          Копие от документи за завършено средно образование / задължително се представя, дори кандидата да има диплома за висше образование/.

Образецът на заявлението може да получите в деловодството на ОбА – Симитли или да изтеглите от интернет страницата на общината: http://www.simitli.bg

ІІ. Изисквания към кандидатите:

- Образование – средно; 

- Принадлежност към общността, в която ще работи;

- Добро познаване на здравните и социални проблеми на общността;

- Владеене на езика/ езиците на общността;

- Много добри комуникативни умения;

- Умения за работа с компютър- MS Word, Internet, електронна поща;

ІІІ. Начин на провеждане на подбора(в рамките на един ден):

- разглеждане на постъпилите документи от комисията;

- провеждане на интервю с одобрените на първия етап кандидати.

IV. Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 20.02.2023 година.

Кандидатите подават документите си лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на общинска администрация – Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27, всеки работен ден от 08.30-17.00 ч.  

V. Кратко описание на длъжността: 

  • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги; 
  • Посредничество между уязвимите групи и здравни и социални служби, придружаване;

  • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус;
  • Подпомагане при попълване на различни документи; 
  • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура. 

 

VІ. Допълнителни изисквания: готовност на кандидата да премине двуседмичен интензивен курс на обучение в Медицинския университет в София.

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати или други съобщения във връзка с конкурса: информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ №27, както и на официалната интернет страницата на Община Симитли http://www.simitli.bg

 

Подборът за здравни медиатори ще се състои на 24.03.2023 г. в 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Симитли с адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27, ет. 2.

 

 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли

Заявление