Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2023г.

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2023г.

ПРОЕКТ

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,

за 2023г.

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли за периода от 2020г. до 2023 година включително.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно "в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин".

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .

Основният ангажимент на Община Симитли е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските фондове и други програми. Но за да може Община Симитли да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на общинска собственост, което носи приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси и др.

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА

А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:

При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.

V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

VI. ДАРЕНИЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:

А. Землище с. Долно Осеново:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Б. Землище с. Градево:

1.Поземлен имот с идентификатор 66247.12.23 (шест шест две четири седем точка едно две точка две три), находящ се в с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-163/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Сенокос, местност „Трапо", целият имот с площ от 3242 кв.м. (три хиляди двеста четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 7 (седем) при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66247.12.25, 66247.12.24, 66247.12.22, 66247.12.21.

2. Поземлен имот с идентификатор 66247.12.24 (шест шест две четири седем точка едно две точка две четири), находящ се в с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-163/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Сенокос, местност „Трапо", целият имот с площ от 2797 кв.м. (две хиляди седемстотин деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66247.12.26, 66247.12.29, 66247.12.28, 66247.12.40, 66247.12.22, 66247.12.21, 66247.12.23, 66247.12.25.

3. Поземлен имот с идентификатор 66247.7.37 (шест шест две четири седем точка седем точка три седем), находящ се в с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-163/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Сенокос, местност „Дома-Миновци", целият имот с площ от 3831 кв.м. (три хиляди осемстотин тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66247.7.32, 66247.7.36, 66247.7.38, 66247.7.40, 66247.7.54, 66247.7.29, 66247.7.30.

4. Поземлен имот с идентификатор 66247.7.36 (шест шест две четири седем точка седем точка три шест), находящ се в с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-163/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Сенокос, местност „Дома-Миновци", целият имот с площ от 2975 кв.м. (две хиляди деветстотин седемдесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66247.7.34, 66247.7.35, 66247.7.38, 66247.7.37, 66247.7.32, 66247.7.33.

5. Поземлен имот с идентификатор 17405.159.8 (едно седем четири нула пет точка едно пет девет точка осем), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Градево, местност„Гълабовци-Манчовци", целият имот с площ от 5544 кв.м (пет хиляди петстотин четиридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.158.249, 17405.159.6, 17405.159.7, 17405.159.10, 17405.159.9.

6. Поземлен имот с идентификатор 17405.38.2 (едно седем четири нула пет точка три осем точка две), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Овнарски рид-Овнарци", целият имот с площ от 4499 кв.м. (четири хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.38.21, 17405.38.3, 17405.38.5, 17405.38.1, 17405.16.42.

7. Поземлен имот с идентификатор 17405.38.3 (едно седем четири нула пет точка три осем точка три), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Овнарски рид", целият имот с площ от 4999 кв.м. (четири хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.38.4, 17405.38.5, 17405.16.42, 17405.38.2, 17405.38.21.

8. Поземлен имот с идентификатор 17405.38.5 (едно седем четири нула пет точка три осем точка пет), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Овнарски рид-Ридо", целият имот с площ от 5026 кв.м. (пет хиляди и двадесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.38.4, 17405.38.6, 17405.38.175, 17405.38.174, 17405.38.1, 17405.38.2, 17405.38.3.

9. Поземлен имот с идентификатор 17405.66.5 (едно седем четири нула пет точка шест шест точка пет), находящ се в с. Градево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-496/24.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Градево, местност „Иловицата-Лазарица", целият имот с площ от 5432 кв.м. (пет хиляди четиристотин тридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 17405.66.7, 17405.66.25, 17405.66.3, 17405.66.4, 17405.66.128.

В. Землище с. Полето:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Г. Землище гр. Симитли:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Д. Землище с. Брежани:

1. Поземлен имот с идентификатор 06238.27.8 (нула шест две три осем точка две седем точка осем), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Кацарското", целият имот с площ от 6600 кв.м. (шест хиляди и шестстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.27.11, 06238.27.25, 06238.27.10, 06238.27.7, 06238.888.9901, 06238.27.3, 06238.27.6, 06238.27.2, 06238.27.9.

2. Поземлен имот с идентификатор 06238.27.12 (нула шест две три осем точка две седем точка едно две), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Кацарското", целият имот с площ от 2733 кв.м. (две хиляди седемстотин тридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.27.13, 06238.27.14, 06238.27.11, 06238.27.9, 06238.27.2.

3. Поземлен имот с идентификатор 06238.27.14 (нула шест две три осем точка две седем точка едно четири), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Кацарското", целият имот с площ от 1019 кв.м. (хиляда и деветнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.27.25, 06238.27.11, 06238.27.12, 06238.27.13, 06238.27.15.

4. Поземлен имот с идентификатор 06238.20.14 (нула шест две три осем точка две нула точка едно четири), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Казийца", целият имот с площ от 1115 кв.м. (хиляда сто и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.20.16, 06238.20.15, 06238.20.13.

5. Поземлен имот с идентификатор 06238.14.33 (нула шест две три осем точка едно четири точка три три), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Свети Атанас", целият имот с площ от 3247 кв.м. (три хиляди двеста четиридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 5 (пет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.14.132, 06238.14.219, 06238.14.32, 06238.14.23, 06238.14.7, 06238.14.1.

6. Поземлен имот с идентификатор 06238.12.27 (нула шест две три осем точка едно две точка две седем), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Присадна", целият имот с площ от 1746 кв.м. (хиляда седемстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.12.29, 06238.12.28, 06238.12.14, 06238.12.26, 06238.12.25.

7. Поземлен имот с идентификатор 06238.12.30 (нула шест две три осем точка едно две точка три нула), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Присадна", целият имот с площ от 2416 кв.м. (две хиляди четиристотин и шестнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.12.32, 06238.12.31, 06238.12.12, 06238.12.28, 06238.12.29.

8. Поземлен имот с идентификатор 06238.10.34 (нула шест две три осем точка едно нула точка три четири), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Качевци", целият имот с площ от 3318 кв.м. (три хиляди триста и осемнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.10.33, 06238.10.35, 06238.10.25, 06238.10.2.

9. Поземлен имот с идентификатор 06238.10.35 (нула шест две три осем точка едно нула точка три пет), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Качевци", целият имот с площ от 1342 кв.м. (хиляда триста четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.10.33, 06238.10.36, 06238.10.39, 06238.10.25, 06238.10.34.

10. Поземлен имот с идентификатор 06238.4.3 (нула шест две три осем точка четири точка три), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Клисурата", целият имот с площ от 10039 кв.м. (десет хиляди и тридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.11.62, 06238.4.4, 06238.4.2.

11. Поземлен имот с идентификатор 06238.4.1 (нула шест две три осем точка четири точка едно), находящ се в с. Брежани, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-467/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Брежани, местност „Клисурата", целият имот с площ от 21513 кв.м. (двадесет и една хиляди петстотин и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 06238.11.62, 06238.4.2, 06238.4.64, 06238.3.64.

Е. Землище с. Крупник:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

Ж.Землище с.Сушица:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

З.Землище с.Полена:

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

И. Землище с. Ракитна:

1. Поземлен имот с идентификатор 61978.33.5 (шест едно девет седем осем точка три три точка пет), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Ковачевци", целият имот с площ от 2744 кв.м. (две хиляди седемстотин четиридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.33.3, 61978.33.2, 61978.33.1, 61978.33.4.

2. Поземлен имот с идентификатор 61978.23.25 (шест едно девет седем осем точка две три точка две пет), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Црьнгаловци", целият имот с площ от 1078 кв.м. (хиляда и седемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.23.28, 61978.23.30, 61978.23.31, 61978.23.24, 61978.23.26, 61978.23.27.

3. Поземлен имот с идентификатор 61978.23.24 (шест едно девет седем осем точка две три точка две четири), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Црьнгаловци", целият имот с площ от 2134 кв.м. (две хиляди сто тридесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.23.25, 61978.23.30, 61978.23.31, 61978.23.32, 61978.23.23, 61978.23.9, 61978.23.26.

4. Поземлен имот с идентификатор 61978.23.7 (шест едно девет седем осем точка две три точка седем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Црьнгаловци", целият имот с площ от 2428 кв.м. (две хиляди четиристотин двадесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет)., при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.23.10, 61978.23.12, 61978.23.13, 61978.23.6, 61978.23.4, 61978.23.3, 61978.23.8.

5. Поземлен имот с идентификатор 61978.22.37 (шест едно девет седем осем точка две две точка три седем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Гръков рид", целият имот с площ от 1483 кв.м. (хиляда четиристотин осемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.22.41, 61978.22.42, 61978.22.43, 61978.22.35, 61978.22.36, 61978.22.38, 61978.22.40.

6. Поземлен имот с идентификатор 61978.22.33 (шест едно девет седем осем точка две две точка три три), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Гръков рид", целият имот с площ от 2835 кв.м. (две хиляди осемстотин тридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.22.35, 61978.22.34, 61978.22.23, 61978.22.24, 61978.22.30, 61978.22.32.

7. Поземлен имот с идентификатор 61978.18.16 (шест едно девет седем осем точка едно осем точка едно шест), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Чикалицата", целият имот с площ от 1397 кв.м. (хиляда триста деветдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.18.23, 61978.18.17, 61978.18.8, 61978.18.15.

8. Поземлен имот с идентификатор 61978.18.15 (шест едно девет седем осем точка едно осем точка едно пет), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Чикалицата", целият имот с площ от 2001 кв.м. (две хиляди и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.18.23, 61978.18.16, 61978.18.8, 61978.18.14.

9. Поземлен имот с идентификатор 61978.18.14 (шест едно девет седем осем точка едно осем точка едно четири), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Чикалицата", целият имот с площ от 674 кв.м. (шестстотин седемдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.18.11, 61978.18.13, 61978.18.23, 61978.18.15, 61978.18.8.

10. Поземлен имот с идентификатор 61978.18.10 (шест едно девет седем осем точка едно осем точка едно нула), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Чикалицата", целият имот с площ от 4457 кв.м. (четири хиляди четиристотин петдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.18.70, 61978.18.8, 61978.18.9.

11. Поземлен имот с идентификатор 61978.18.9 (шест едно девет седем осем точка едно осем точка девет), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Чикалицата", целият имот с площ от 5953 кв.м. (пет хиляди деветстотин петдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.18.10, 61978.18.8.

12. Поземлен имот с идентификатор 61978.9.47 (шест едно девет седем осем точка девет точка четири седем), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Боро", целият имот с площ от 1529 кв.м. (хиляда петстотин двадесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.9.49, 61978.9.48, 61978.11.46, 61978.9.46.

13. Поземлен имот с идентификатор 61978.9.45 (шест едно девет седем осем точка девет точка четири пет), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Боро", целият имот с площ от 2286 кв.м. (две хиляди двеста осемдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.9.44, 61978.9.53, 61978.9.50, 61978.9.49, 61978.9.46, 61978.11.46, 61978.9.25, 61978.9.65, 61978.9.34.

14. Поземлен имот с идентификатор 61978.4.2 (шест едно девет седем осем точка четири точка две), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Лайничица", целият имот с площ от 5505 кв.м. (пет хиляди петстотин и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.4.17, 61978.4.16, 61978.4.15, 61978.4.3, 61978.4.73, 61978.4.82.

15. Поземлен имот с идентификатор 61978.1.65 (шест едно девет седем осем точка едно точка шест пет), находящ се в с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-471/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Ракитна, местност „Костовци", целият имот с площ от 10673 кв.м. (десет хиляди шестстотин седемдесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 61978.1.66, 61978.1.69, 61978.1.81, 61978.1.70, 61978.1.144, 61978.1.78, 61978.51.4, 61978.1.77, 61978.1.102, 61978.1.63.

Й. Землище с. Мечкул:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

K. Землище с. Железница:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

Л. Землище с. Сенокос:

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.

VIІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

ІX. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.

При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.

X. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА

§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

по ред

Вид дейност Прогнозен резултат в лв.

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Отдаване под наем на имоти 12 000

2. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 8 000

Всичко от управление на имоти-общинска собственост 20 000

Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Продажба на имоти-общинска собственост 25 000

2. Учредени вещни права 15 000

Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 40 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ 80 000

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 15 000

2. За оценки 11 200

3. За обявления 11 000

4. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 25 000

5.

ВСИЧКО РАЗХОДИ 62 200