Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ Обява за прием на документи по проект „Пеят, скачат, заедно, деца…“, Договор № BG05M2OP001-3.016-0001

Обява за прием на документи по проект „Пеят, скачат, заедно, деца…“, Договор № BG05M2OP001-3.016-0001

ОБЩИНА СИМИТЛИ


В качеството си на бенефициент по проект „Пеят, скачат, заедно, деца…“, Договор № BG05M2OP001-3.016-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и в изпълнение на проекта Дейност 1 „Осигуряване на емоционално – педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от марганизирани групи с помощта на техните родители в образователната система“


О Б Я В Я В А


Прием на документи за следните позиции:


1. Детски психолог – 2 броя

2. Педагог – 2 броя

3. Юрист – 1 брой

4. Социолог – 1 брой
1.Изисквания за заеманата длъжност:

1.1.Психолог – 2 свободни позиции

1.1.1.Отговарят за изпълнението на Дейност 1 „Осигуряване на емоционално – педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от марганизирани групи с помощта на техните родители в образователната система“ по проект „Пеят, скачат, заедно, деца…“, Договор № BG05M2OP001-3.016-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Разработват методиката и инструментите за проучването, обработват и интерпретират информацията от него, извеждат методологията, инструментите и типовите пособия на Програмата за емоционално-педагогическата подкрепа на децата и работата с техните родители, въвеждат в работата, насочват, консултират и супервизират ангажираните в прилагането й учители, съвместно с тях насочват децата към подходящите форми на социално-емоционално учене по проекта. 

1.1.2.Образование – висше 

1.1.3.Професионален опит – е предимство, добри комуникативни умения, способност за работа в екип и способност за изпълнение на различни поставени задачи, лицата да отговарят на изискванията за старши експерти със специфичен опит и експертиза в работата с деца от маргинализирани групи и техните родители/настойници над 7 г. 

1.1.4. Добри компютърни умения 

1.1.5. Ангажираност по проектаПредвид сложността на задачите, всеки отделен експерт ще бъде ангажиран за 100 часа за цялото време за изпълнение на дейността или общо 600 часа.