Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Цветанка Павлова Топузова - ул. Свобода № 50, гр. Симитли

 

До

Василка Маркова Благова - Брежани, мах.“Качева“№1, община Симитли

 

Уведомявам  Ви, че е изработен  ПУП – ПЗ - план  за застрояване за поземлен имот с идентификатор 40052.58.42, местност „Калуша”, по КККР на с. Крупник, община Симитли за промяна предназначението на 1451 м2 от гореописания имот „нива“ в за „жилищно строителство“. Поземлен имот с идентификатор 40052.58.42, местност „Калуша, по КККР на с. Крупник, община Симитли е съседен на Вашия поземлен имот с идентификато 40052.58.18.

Възложител: Георги Иванов Лазаров

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция СУСКЕЕПП.

 

БТ Кмет:.........................

/Ап. Апостолов/