Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Спаска Китанова Ангелова -с.Ракитна

До

Димитрина Китанова Айкова - с.Полето

До

Лили Тимова Стоймирова - гр.Симитли, ул. „Панаьот Хитов“ №1

До

Янка Китанова Испиридонова - с.Брежани, ул.“Рангел Димитров“ №17

До

Андон Викторов Дачев - с.Крупник, ул.“Кирил и Методи“ №3

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №347/27.07.2022г за одобряване на допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. №519 от регулационния и кадастралния план на с.Крупник, община Симитли, одобрен със Заповед № 513/1973г. 

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Заповедта  и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, дирекция „СУСКЕЕПП”.

 

Кмет:

/Апостол Апостолов/

 

вм/вм