Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Миглена Сергеева Гандрина - с.Долно Осеново

До

Занко Юлиев Синяков - с.Долно Осеново

До

Албен Албенов Пастармаджийски - с.Долно Осеново

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №291/30.06.2022г за одобряване на допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. №571 от регулационния и кадастралния план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед № 82/1990г. 

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Заповедта  и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, дирекция „СУСКЕЕПП”.

 

 

 

 

Кмет:

/Апостол Апостолов/

 

вм/вм