Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Наредби Наредба за издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

Наредба за издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к 2730, гр.Симитли, ул."Хр. Ботев"27, тел.0748/72246, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ОБЩИНА СИМИТЛИ

Н А Р Е Д Б А

за издаване на карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

2022 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С тази Наредба се уреждат условията и редът за издаване на Карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране

(2) Карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, издадени по реда на настоящата Наредба, са валидни на територията на цялата страна и Европейския съюз.

Чл.2. Местата за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания се обозначават с пътен знак Д21 „инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни значи и с плътна маркировка с международния символ за достъпност.

 

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Чл.3. (1) Карти за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издават от Кмета на община Симитли по образец (Приложение №1), съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998г., относно картата за паркиране на автомобили, обслужващи хора с трайни увреждания и съдържа следната задължителна информация:

1. Двете имена и актуална снимка на правоимащото лице, притежател на картата;

2. Срок на валидност на картата;

3. Номер на картата в Регистъра на редовно издадените карти;

4. Подпис на лицето с увреждания или на законният му представител;

(2) Кметът на община Симитли създава и поддържа регистър, който съдържа:

1. Пореден номер и дата на издадена карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране;

2. Име, презиме и фамилия на лицето с увреждане;

3. Единен граждански номер;

4. Номер и дата на издаване на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или ДЕЛК;

5. Валидност на издадената карта – съобразно срока на експертното решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК;

6. Регистрационен № на автомобила;

7. Подпис на лицето с увреждане или негов законен пълномощник или представител;

(3) Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране се издава на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Определеният процент на трайно намалена работоспособност на тези лица (респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата), следва да е 50%/петдесет/ или над 50% /петдесет процента/.

(4) Трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на лицата се удостоверяват с актуално решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК в оригинал.

Чл.4. (1) За издаване на Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране по чл. 99а от Закона за движение по пътищата, лицата с трайни увреждания с постоянен (настоящ) адрес в община Симитли, подават Заявление до Кмета на община Симитли /Приложение №2/. За деца с определен вид/степен на увреждане % /петдесет процента/ и над 50% /петдесет процента/, заявлението се подава от законовия им представител.

(2) Към заявлението лицата по ал.1 прилагат:

1. Лична карта на лицето, подаващо заявлението, като данните от нея се сверяват и тя се връща;

2. Ако лицето с увреждане е малолетно или непълнолетно, заявлението се подава от името на един от родителите, като допълнително се прилага Удостоверение за раждане на лицето с трайно увреждане и копие от лична карта на родителя;

3. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за определяне на трайно намалената работоспособност или вид и степен увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;

4. Актуална цветна снимка с размери 3 на 4 см.;

5. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;

6. Друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането;

7. Регистрационен талон на МПС – копие, ако лицето с увреждане притежава МПС.

(3) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране се издава в срок до 14 работни дни, считано от датата на подаване на Заявлението.

(4) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране се издава за срок не повече от срока на експертиза на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.

(5) Всяко лице с увреждане има право само на една карта, независимо от броя автомобили, които притежава.

(6) При изтичане срока на валидност на картата, правоимащите лица подават актуални документи по чл.4, ал.1 и ал.2 от тази Наредба.

(7) При загубена карта не се издава нова такава.

(8) При промяна в обстоятелствата или смърт, картата за безплатно паркиране се връща веднага в Общинска администрация – Симитли.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВИЛА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

Чл. 5. (1) Право да паркират и престояват на определените места имат превозни средства, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето с валидна Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, издадена на негово име и са обозначени според изискванията на наредба.

(2) Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането на определените съгласно чл.2 места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се възприемат данните от нея.

Чл. 6. Забранява се на обозначените съгласно чл. 2 места да престояват превозни средства ва лица, които не притежават Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране или които използват само експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК или стикер, изобразяващ пътен знак Д21.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КОНТРОЛ

 

Чл. 7. (1) Контролът по спазването на правилата за паркиране по чл. 2 от Наредбата се осъществява от органите на МВР, както и други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на община Симитли на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на община Симитли или от негов заместник, въз основа на кат, съставен по наредбата от лицата по ал.1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

 

Чл. 8. За нарушение на разпоредбата на чл.6 от тази Наредба се налага административно наказание, глоба в размер 200 лева.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Производството по издаване на карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране е безплатно;

§ 2. Правоимащите лица се снабдяват с „Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране" от Кмета на община Симитли по образец, съгласно Приложение 1, след влизане в сила на настоящата Наредба;

§ 3. Измененията и допълненията на Наредбата се приемат от Общински съвет – Симитли;

§ 4. Наредбата се приема във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата.

§ 5. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на приемането й с Решение № 778 / от Протокол № 76 от 20.12.2022 година.

 

 

Приложение №1

към чл.3, ал.1

1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни

увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.

2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за "лице с увреждане", който е на тъмносин фон.

3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.

4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са

разделени вертикално на две части:

Лявата част отпред съдържа:

- символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;

- дата на изтичане на картата за паркиране;

- серийния номер на картата за паркиране;

- името и печата на издаващия орган/организация

Дясната част отпред съдържа:

- с главни букви думите "КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ НА ХОРА С ТРАЙНИ

УВРЕЖДАНИЯ" на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите "Карта за паркиране" на други езици;

- думите "Модел на Европейските общности" на български език;

- като фон отличителния код на Република България - BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.

Лявата част на гърба съдържа:

- фамилията на притежателя;

- първото (първите) име (имена) на притежателя;

- подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;

- снимка на притежателя.

Дясната част на гърба съдържа:

- твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за

преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;

- твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.

Данните са на български език.