Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Г. Землище на град Симитли, се добавя:

5.Поземлен имот с идентификатор 66460.409.9 (шест шест четири шест нула точка четири нула девет точка девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Дабо", целият имот с площ от 3078 кв.м. (три хиляди и седемдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 4 (четири), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.409.13, 66460.409.10, 66460.409.8, 66460.409.676, 66460.409.23, 66460.409.22.

6. Поземлен имот с идентификатор 66460.239.17 (шест шест четири шест нула точка две три девет точка едно седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Кацарско присое", целият имот с площ от 8280 кв.м. (осем хиляди двеста и осемдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.339.364, 66460.239.9, 66460.239.10, 66460.604.458, 66460.239.18.

7. Поземлен имот с идентификатор 66460.306.9 (шест шест четири шест нула точка три нула шест точка девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Белите ниви", целият имот с площ от 3294 кв.м. (три хиляди двеста деветдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.306.16, 66460.306.645, 66460.306.14, 66460.306.10, 66460.306.8.

8. Поземлен имот с идентификатор 66460.306.5 (шест шест четири шест нула точка три нула шест точка пет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Белите ниви", целият имот с площ от 3133 кв.м. (три хиляди сто тридесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.306.6, 66460.307.31, 66460.307.27, 66460.306.3, 66460.233.360, 66460.306.4, 66460.227.353.

9. Поземлен имот с идентификатор 66460.325.3 (шест шест четири шест нула точка три две пет точка три), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Милушица", целият имот с площ от 9377 кв.м, (девет хиляди триста седемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.325.2, 66460.325.247, 66460.325.455.

10. Поземлен имот с идентификатор 66460.378.29 (шест шест четири шест нула точка три седем осем точка две девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Чукара", целият имот с площ от 7535 кв.м. (седем хиляди петстотин тридесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.378.26, 66460.378.25, 66460.378.30, 66460.378.31, 66460.27.10, 66460.162.631, 66460.378.28, 66460.24.30.

11. Поземлен имот с идентификатор 66460.378.30 (шест шест четири шест нула точка три седем осем точка три нула), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Чукара", целият имот с площ от 2812 кв.м. (две хиляди осемстотин и дванадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.378.24, 66460.378.815, 66460.26.5, 66460.26.4, 66460.26.3, 66460.378.31, 66460.378.29, 66460.378.25.

12. Поземлен имот с идентификатор 66460.162.37 (шест шест четири шест нула точка едно шест две точка три седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Валози", целият имот с площ от 8461 (осем хиляди четиристотин шестдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.24.30, 66460.162.33, 66460.162.35, 66460.162.36, 66460.162.11, 66460.162.5, 66460.162.38.

13. Поземлен имот с идентификатор 66460.314.4 (шест шест четири шест нула точка три едно четири точка четири), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Милушица", целият имот с площ от 3198 кв.м. (три хиляди сто деветдесет и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.317.454, 66460.314.452, 66460.314.3.

14.Поземлен имот с идентификатор 66460.286.17 (шест шест четири шест нула точка две осем шест точка едно седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Белите камъни", целият имот с площ от 36113 кв.м. (тридесет и шест хиляди сто и тринадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.286.22, 66460.286.23, 66460.286.27, 66460.163.14, 66460.163.13, 66460.163.12, 66460.286.21, 66460.286.20, 66460.286.19, 66460.286.18, 66460.601.5, 66460.601.4, 66460.286.9, 66460.286.13, 66460.286.14, 66460.286.16, 66460.286.15, 66460.601.871.

15. Поземлен имот с идентификатор 66460.238.7 (шест шест четири шест нула точка две три осем точка седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Ридо", целият имот с площ от 5806 кв.м. (пет хиляди осемстотин и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.327.455, 66460.238.455, 66460.339.364, 66460.238.6, 66460.307.457.

16. Поземлен имот с идентификатор 66460.162.36 (шест шест четири шест нула точка едно шест две точка три шест), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Валози", целият имот с площ от 14271 (четиринадесет хиляди двеста седемдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.162.37, 66460.162.35, 66460.162.34, 66460.162.32, 66460.162.31, 66460.162.29, 66460.162.22, 66460.162.21, 66460.162.20, 66460.162.18, 66460.162.17, 66460.162.16, 66460.162.15, 66460.162.12, 66460.162.9, 66460.162.11.

17. Поземлен имот с идентификатор 66460.325.2 (шест шест четири шест нула точка три две пет точка две), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Милушица", целият имот с площ от 4531 кв.м.(четири хиляди петстотин тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.325.247, 66460.325.3, 66460.325.455, 66460.325.1.

18. Поземлен имот с идентификатор 66460.306.2 (шест шест четири шест нула точка три нула шест точка две), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Гръчки рид", целият имот с площ от 2487 кв.м. (две хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.306.4, 66460.306.3, 66460.307.27, 66460.307.24, 66460.307.21, 66460.306.1, 66460.233.360.

19. Поземлен имот с идентификатор 66460.239.18 (шест шест четири шест нула точка две три девет точка едно осем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Кацарско присое", целият имот с площ от 4946 кв.м. (четири хиляди деветстотин четиридесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.339.364, 66460.239.17, 66460.604.458, 66460.239.19.

20. Поземлен имот с идентификатор 66460.324.9 (шест шест четири шест нула точка три две четири точка девет), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Кацарско присое", целият имот с площ от 6930 кв.м (шест хиляди деветстотин и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 7 (седем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.339.364, 66460.324.10.

21. Поземлен имот с идентификатор 66460.327.7 (шест шест четири шест нула точка три две седем точка седем), находящ се в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-472/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.03.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Симитли, местност „Кренчовец", целият имот с площ от 2437 кв.м. (две хиляди четиристотин тридесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 8 (осем), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66460.327.8, 66460.327.455, 66460.327.6, 66460.327.2.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква К. Землище на с.Железница, община Симитли, се добавя:

1. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.491 (две девет едно четири шест точка девет девет точка четири девет едно), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Петковица", целият имот с площ от 6142 кв.м. (шест хиляди сто четиридесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.486, 29146.99.490, 29146.1.55, 29146.99.492, 29146.99.482, 29146.99.484.

2. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.499 (две девет едно четири шест точка девет девет точка четири девет девет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Дулнишки път", целият имот с площ от 3450 кв.м. (три хиляди четиристотин и петдесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.497, 29146.99.498, 29146.99.500, 29146.99.494, 29146.99.495.

3. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.448 (две девет едно четири шест точка девет девет точка четири четири осем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Петковица", целият имот с площ от 6667 кв.м. (шест хиляди шестстотин шестдесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.443, 29146.99.444, 29146.99.449, 29146.99.450, 29146.99.391, 29146.99.447, 29146.99.446.

4. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.490 (две девет едно четири шест точка девет девет точка четири девет нула), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Трещен дъб", целият имот с площ от 4162 кв.м. (четири хиляди сто шестдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.486, 29146.99.489, 29146.1.55, 29146.1.957, 29146.99.491, 29146.99.484.

5. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.352 (две девет едно четири шест точка девет девет точка три пет две), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Пченичката", целият имот с площ от 1554 кв.м. (хиляда петстотин петдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.351, 29146.99.346, 29146.99.345, 29146.99.391, 29146.99.353.

6. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.303 (две девет едно четири шест точка девет девет точка три нула три), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Присадчето", целият имот с площ от 3594 кв.м. (три хиляди петстотин деветдесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.302, 29146.3.40, 29146.3.39, 29146.2.388, 29146.99.305, 29146.99.312, 29146.99.314, 29146.99.313, 29146.99.518.

7. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.242 (две девет едно четири шест точка девет девет точка две четири две), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Гробо", целият имот с площ от 1341 кв.м. (хиляда триста четиридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.243, 29146.99.391, 29146.99.241, 29146.99.240, 29146.99.228.

8. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.181 (две девет едно четири шест точка девет девет точка едно осем едно), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Кулата", целият имот с площ от 1227 кв.м. (хиляда двеста двадесет и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.180, 29146.99.182, 29146.99.391.

9. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.156 (две девет едно четири шест точка девет девет точка едно пет шест), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Мощанка", целият имот с площ от 4824 кв.м. (четири хиляди осемстотин двадесет и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.463, 29146.99.159, 29146.99.391, 29146.99.377, 29146.99.153, 29146.99.155, 29146.99.158.

10. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.311 (две девет едно четири шест точка девет девет точка три едно едно), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Гумното", целият имот с площ от 2605 кв.м. (две хиляди шестстотин и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.305, 29146.3.31, 29146.99.316, 29146.99.315, 29146.99.314, 29146.99.312.

11. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.315 (две девет едно четири шест точка девет девет точка три едно пет), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Старото гумно", целият имот с площ от 1682 кв.м (хиляда шестстотин осемдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.311, 29146.99.316, 29146.99.317, 29146.99.314, 29146.99.518.

12. Поземлен имот с идентификатор 29146.99.318 (две девет едно четири шест точка девет девет точка три едно осем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Около къщи", целият имот с площ от 1025 кв.м. (хиляда и двадесет и пет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.319, 29146.99.317, 29146.99.1779.

13. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.367 (две девет едно четири шест точка две точка три шест седем), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Златковица", целият имот с площ от 6900 кв.м.(шест хиляди и деветстотин квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.2.388, 29146.2.366, 29146.2.368, 29146.99.468, 29146.64.1.

14. Поземлен имот с идентификатор 29146.2.916 (две девет едно четири шест точка две точка девет едно шест), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Тепеко", целият имот с площ от 612 кв.м. (шестстотин и дванадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.99.449, 29146.99.391, 29146.99.450.

15. Поземлен имот с идентификатор 29146.1.973 (две девет едно четири шест точка едно точка девет седем три), находящ се в с. Железница, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-477/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Железница, местност „Тисач", целият имот с площ от 8230 кв.м. (осем хиляди двеста и тридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 29146.1.984, 29146.1.626, 29146.1.972.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова Буква М. Землище на с.Докатичево, община Симитли и се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 21837.2.305 (две едно осем три седем точка две точка три нула пет), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Докатичево, местност „Загазо", целият имот с площ от 6107 кв.м. (шест хиляди сто и седем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.425, 21837.2.419, 21837.2.306.

2. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.306 (две едно осем три седем точка две точка три нула шест), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Докатичево, местност „Загазо", целият имот с площ от 1718 кв.м. (хиляда седемстотин и осемнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.425, 21837.2.305, 21837.2.419.

3. Поземлен имот с идентификатор 21837.2.308 (две едно осем три седем точка две точка три нула осем), находящ се в с. Докатичево, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-158/15.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.02.2021 г., с адрес на поземления имот: с. Докатичево, местност „Загазо", целият имот с площ от 2008 кв.м. (две хиляди и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Изоставена нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 21837.2.309, 21837.2.425, 21837.2.419.

IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 2550 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 960 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,