Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А. Землище на град Симитли, се добавя:

15. Урегулиран поземлен имот VІІ (седми), пл. сн. № 394 (триста деветдесет и четири), находящ се в кв. 41 (четиридесет и едно) по регулационния план на кв. „Ораново", гр. Симитли, одобрен със Заповед № 255/1964 г. и кадастралния план, одобрен със Заповед № 779/2001 г., целият с площ от 697 кв.м. (шестстотин деветдесет и седем квадратни метра), с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ VІ, пл. сн. № 393, кв. 41; Югоизток – улица; Югозапад – УПИ VІІІ, пл. сн. № 395, кв. 41; Северозапад – УПИ ІІІ, пл. сн. № 390 и УПИ ІV, пл. сн. 391, кв. 41.

16. Поземлен имот с пл. сн. № 1619 (хиляда шестстотин и деветнадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 28 кв.м. (двадесет и осем квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – пешеходна алея; Югозапад – УПИ ХLІІІ, с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1618, кв. 7.

17. Поземлен имот с пл. сн. № 1618 (хиляда шестстотин и осемнадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1619, кв. 7; Югозапад – УПИ ХLІІІ и УПИ ХLІV с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1617, кв. 7.

18. Поземлен имот с пл. сн. № 1617 (хиляда шестстотин и седемнадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LХ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1618, кв. 7; Югозапад – УПИ ХLІV и УПИ ХLV с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1616, кв. 7.

19. Поземлен имот с пл. сн. № 1616 (хиляда шестстотин и шестнадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LІХ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1617, кв. 7; Югозапад – УПИ ХLV и УПИ ХLVІ с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1615, кв. 7.

20. Поземлен имот с пл. сн. № 1615 (хиляда шестстотин и петнадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LVІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1616, кв. 7; Югозапад – УПИ ХLVІ и УПИ ХLVІІ с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1614, кв. 7.

21. Поземлен имот с пл. сн. № 1614 (хиляда шестстотин и четиринадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 41 кв.м. (четиридесет и един квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LVІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1615, кв. 7; Югозапад – УПИ ХLVІІ и УПИ ХLVІІІ с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1613, кв. 7.

22. Поземлен имот с пл. сн. № 1613 (хиляда шестстотин и тринадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 119 кв.м. (сто и деветнадесет квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LVІ, пл. сн. № 1437, кв. 7 и улица; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1614 и УПИ LVІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – УПИ ХLVІІІ, УПИ ХLІХ и УПИ L с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1612 и УПИ LVІ, пл. сн. № 1437, кв. 7.

23. Поземлен имот с пл. сн. № 1612 (хиляда шестстотин и дванадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1613, кв. 7; Югозапад – УПИ L и УПИ LІ, с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1611, кв. 7.

24. Поземлен имот с пл. сн. № 1611 (хиляда шестстотин и единадесети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LIV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1612, кв. 7; Югозапад – УПИ LІ и УПИ LІІ, с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1610, кв. 7.

25. Поземлен имот с пл. сн. № 1610 (хиляда шестстотин и десети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 37 кв.м. (тридесет и седем квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 348/28.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LIІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1611, кв. 7; Югозапад – УПИ LІІ, с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – край на регулацията.

26. Поземлен имот с пл. сн. № 1609 (хиляда шестстотин и девети), находящ се в кв. 6 (шести), целият имот с площ от 138,51 кв.м. (сто тридесет и осем квадратни метра и петдесет и един квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 344/27.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Север – УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 6; Изток – ПИ с пл. сн. № 42, кв. 1; Юг – УПИ Х, пл. сн. № 1437, кв. 6; Запад – улица.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

20. Поземлен имот с идентификатор 22753.68.100 (две две седем пет три точка шест осем точка едно нула нула), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Превалец", целият имот с площ от 73279 кв.м. (седемдесет и три хиляди двеста седемдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.68.54, 22753.68.18, 22753.68.17, 22753.68.20, 22753.68.67, 22753.68.19, 22753.68.139, 22753.68.102, 22753.68.366, 22753.68.40, 22753.68.101, 22753.68.83, 22753.68.92, 22753.68.81, 22753.68.91, 22753.68.80, 22753.68.77, 22753.68.12, 22753.68.66, 22753.68.79, 22753.68.142.

III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 890 лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 15 500 лв.

IV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1440 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,