Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А. Землище на град Симитли, се добавя:

4. Поземлен имот с пл. сн. № 1596 (хиляда петстотин деветдесет и шести), находящ се в кв. 6 (шести), целият имот с площ от 137,61 кв.м. (сто тридесет и седем квадратни метра и шестдесет и един квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ VІ, пл. сн. № 1437, кв. 6 и ПИ с пл. сн. № 43; Юг – улица; Запад – УПИ V, пл. сн. № 1437, кв. 6; Северозапад – улица.

5. Поземлен имот с пл. сн. № 1597 (хиляда петстотин деветдесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 54,23 кв.м. (петдесет и четири квадратни метра и двадесет и три квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ ХХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1599, кв. 7; Югозапад – УПИ ХVІІІ и УПИ ХІХ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – пешеходна зона.

6. Поземлен имот с пл. сн. № 1598 (хиляда петстотин деветдесет и осеми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 30,91 кв.м. (тридесет квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1600, кв. 7; Югозапад – УПИ ХХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – улица.

7. Поземлен имот с пл. сн. № 1599 (хиляда петстотин деветдесет и девети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 80,18 кв.м. (осемдесет квадратни метра и осемнадесет квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи Североизток – УПИ ХХ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1601, кв. 7; Югозапад – УПИ ХVІ и УПИ ХVІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – УПИ ХVІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7 и ПИ с пл. сн. № 1597, кв. 7.

8. Поземлен имот с пл. сн. № 1600 (хиляда и шестстотин), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 45,85 кв.м. (четиридесет и пет квадратни метра и осемдесет и пет квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1602, кв. 7; Югозапад – УПИ ХХ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1598, кв. 7.

9. Поземлен имот с пл. сн. № 1601 (хиляда шестстотин и първи), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 46,22 кв.м. (четиридесет и шест квадратни метра и двадесет и два квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1603, кв. 7; Югозапад – УПИ ХV и УПИ ХVІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1599, кв. 7.

10. Поземлен имот с пл. сн. № 1602 (хиляда шестстотин и втори), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 26,44 кв.м. (двадесет и шест квадратни метра и четиридесет и четири квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1604, кв. 7; Югозапад – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1600, кв. 7.

11. Поземлен имот с пл. сн. № 1603 (хиляда шестстотин и трети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 31,36 кв.м. (тридесет и един квадратни метра и тридесет и шест квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1605, кв. 7; Югозапад – УПИ ХІV и УПИ ХV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1601, кв. 7.

12. Поземлен имот с пл. сн. № 1604 (хиляда шестстотин и четвърти), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 20,71 кв.м. (двадесет квадратни метра и седемдесет и един квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица; Югоизток – ПИ с пл. сн. № 1606, кв. 7; Югозапад – УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1602, кв. 7.

13. Поземлен имот с пл. сн. № 1605 (хиляда шестстотин и пети), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 60,89 кв.м. (шестдесет квадратни метра и осемдесет и девет квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – УПИ LХV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югоизток – пешеходна зона; Югозапад – УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1603, кв. 7.

14. Поземлен имот с пл. сн. № 1606 (хиляда шестстотин и шести), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот с площ от 47,12 кв.м. (четиридесет и седем квадратни метра и дванадесет квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, изменение на кадастралния план, одобрен със Заповед № 300/07.07.2022 г. на Кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи: Североизток – улица; Югоизток – улица; Югозапад – УПИ LХV, с пл. сн. № 1437, кв. 7; Северозапад – ПИ с пл. сн. № 1604, кв. 7.

II. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. Продажба на имоти общинска собственост – 10 670 лв.

III. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1320 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,