Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЯВА за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ 1 за Социолог : Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система

ОБЯВЯВА за ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ 1 за Социолог : Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Пк 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" № 27, тел. 0748/72138, 72157, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ОБЩИНА СИМИТЛИ

В качеството на бенефициент по Проект BG05M2OP001-3.016 – 0001 - C01 „Пеят, скачат, заедно, деца", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.016, МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни" мярка 3.9ii „Интеграция чрез образование"

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове,

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ 1: Осигуряване на емоционално-педагогическа подкрепа за включване и интегриране на деца от маргинализирани групи с помощта на техните родители в образователната система

ЗА 1 РАБОТНО МЯСТО:

1. Социолог/ хуманитарист с опит в проучванията и интерпретациите на такива проучвания при деца и маргинализирани общности експерти по реда на КТ – 1 брой с НКПД: 26326010

Задължения, отговорности и права

 Разработват методиката и инструментите за проучването, обработват и интерпретират информацията.

 Извежда методологията, инструментите и типовите пособия на Програмата за емоционално-педагогическата подкрепа на децата и работата с техните родители, въвеждат в работата, насочват, консултират и супервизират ангажираните в прилагането й учители, съвместно с тях насочват децата към подходящите форми на социално-емоционално учене по проекта.

 Планира своята дейност

 Ежемесечно водИ протоколи, отчетни форми и други документи, които са свързани с реализиране на проектната дейност.

Целта на тази дейност е да осигурим необходимата емоционално-педагогическа подкрепа за 60 децата на възраст от 3 до 7 години, от маргинализирани групи, обучавани от партньорските детски градини, превръщайки я в механизъм, чрез който да подкрепим и насърчим интереса към и желанието им за участие в обучение и образователни дейности. Постигането й осъществяваме като:

1. Да се осигури методическа помощ, супервизия и инструменти за оказване на емоционално-педагогическа подкрепа.

2. Да се проучи степента на комуникационна способност на български език, когнитивните им способности и способностите им за взаимодействие, заедно с техните нагласи и склонности към определени обучителни и образователни дейности.

3. Да се опознаят нагласите, отношението, склонностите и разбиранията на родителите, които могат да подкрепят или да попречат на интеграционните мерки към техните деца, и които ще бъдат пътеките, по които ще разработим индивидуалните стратегии за работа с тях, в процеса на емоционално-педагогическата подкрепа. Стъпваме на презумпцията, че децата са ценност за всяка култура и общност.

4. Въз основа на получените резултати, специалиста заедно с екипа, разработват Програма, съответните индивидуални планове за работа и емоционално-педагогическа подкрепа на децата от маргинализирани групи, вкл.роми, и техните родители/настойници в детските градини – партньори.

5. Програмата посочва установените проблемни области, подходите/методите и инструментите за преодоляване при децата и родителите/настойниците, желаните резултати и измерителите за тях, начините и периодите на измерване, начините за коригиране и овладяване на възникнали проблеми и промени.

6. Консултациите и изследването в основата на програмата ни дават механизма за насочване на децата към дейностите за социално-емоционално учене по проекта, които са работното, ситуативно поле за осъществяваните емоционално-педагогически интервенции.