Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

До
Спаска Китанова Ангелова - с.Ракитна
До
Димитрина Китанова Айкова - с.Полето
До
Лили Тимова Стоймирова - гр.Симитли, ул. „Панаьот Хитов“ №1
До
Янка Китанова Испиридонова - с.Брежани, ул.“Рангел Димитров“ №17
До
Андон Викторов Дачев - с.Крупник, ул.“Кирил и Методи“ №3Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №347/27.07.2022г за одобряване на
допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. №519 от регулационния и
кадастралния план на с.Крупник, община Симитли, одобрен със Заповед №
513/1973г.
На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на
МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето
писмо можете да се запознаете с Заповедта и приложената скица - проект
като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения
и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, дирекция
„СУСКЕЕПП”.