Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

До
Димитрина Костадинова Шушковагр.Перник, кв.Твърди ливади, бл.29, ет.3, ап.29
До
Павел Костадинов Георгиевгр.Благоевград, ул.Струма №11, вх.А, ет.4, ап.12
До
Ангелина Иванова Качевас.Крупник, ул. „Яне Сандански“ №8
До
Красен Бориславов Качев -  С.Крупник, ул. „Яне Сандански“ №8
До
Емилия Бориславова Качева С.Крупник, ул. „Яне Сандански“ №8
До
Костадин Георгиев Станишевс.Крупник, ул.Васил Левски №5
До
Серафимка Костадинова Ваканинас.Крупник, ул.Васил Коларов №30
До
Георги Костадинов Георгиевс.Брежани, ул.“Рангел Димитров“ №17Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №347/27.07.2022г за одобряване на
допълване /поправка/ границите на имот пл.сн. №519 от регулационния и
кадастралния план на с.Крупник, община Симитли, одобрен със Заповед №
513/1973г.
На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на
МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето
писмо можете да се запознаете с Заповедта и приложената скица - проект
като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения
и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, дирекция
„СУСКЕЕПП”.