Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли"

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. "Хр. Ботев" №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

До

Общински съвет

гр.Симитли

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли

Господин Александров,

Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменения и допълнения в "Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г. на Община Симитли", както следва:

I. В раздел II. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи за ПРОДАЖБА, към Буква А. Землище на град Симитли, се добавя:

3. Урегулиран поземлен имот VІ (шести), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 5 (пети), целият имот с площ от 1481 кв.м. (хиляда четиристотин осемдесет и един квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди №№ 142, 143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/10.09.2009 г. на ОбС – Симитли, отреден за „Социални грижи" и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 405/31.08.2022 г. на Кмета на община Симитли, отреден за „Производствена и складова дейност", с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в имота:

Сграда със застроена площ от 368,89 кв.м. (триста шестдесет и осем квадратни метра и осемдесет и девет квадратни сантиметра), 1 (един) етаж, МС, построена през 1975 г., търпим строеж съгласно Удостоверение № 31/04.10.2022 г. на Гл. архитект на община Симитли, при граници на имота: Североизток – УПИ V, пл. сн. № 1437, кв. 5 и край на регулацията; Югоизток – УПИ ІV, пл. сн. № 1437, кв. 5; Югозапад – улица; Северозапад – УПИ V, пл. сн. №1437, кв. 5.

II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква А. Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:

11.Поземлен имот с идентификатор 22753.70.128 (две две седем пет три точка седем нула точка едно две осем), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, целият имот с площ от 115 кв.м. (сто и петнадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлен имот с идентификатор: 22753.70.106.;

12. Поземлен имот с идентификатор 22753.70.129 (две две седем пет три точка седем нула точка едно две девет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, целият имот с площ от 192 кв.м. (сто деветдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.70.106, 22753.888.9901.

13. Поземлен имот с идентификатор 22753.80.26 (две две седем пет три точка осем нула точка две шест), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, целият имот с площ от 31 кв.м. (тридесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.80.7, 22753.888.9901, 22753.80.4.;

14. Поземлен имот с идентификатор 22753.80.27 (две две седем пет три точка осем нула точка две седем), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, целият имот с площ от 140 кв.м. (сто и четиридесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.80.4, 22753.80.7, 22753.888.9901.

15.Поземлен имот с идентификатор 22753.70.98 (две две седем пет три точка седем нула точка девет осем), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Превалец", целият имот с площ от 259 кв.м. (двеста петдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.70.102, 22753.70.135.

16. Поземлен имот с идентификатор 22753.74.15 (две две седем пет три точка седем четири точка едно пет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Багрен", целият имот с площ от 11208 кв.м. (единадесет хиляди двеста и осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.74.14, 22753.74.17, 22753.74.16, 22753.74.12, 22753.74.13;

17. Поземлен имот с идентификатор 22753.74.37 (две две седем пет три точка седем четири точка три седем), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Багрен", целият имот с площ от 11739 кв.м. (единадесет хиляди седемстотин тридесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.26.13, 22753.74.38, 22753.74.32, 22753.74.34, 22753.74.36;

18. Поземлен имот с идентификатор 22753.86.9 (две две седем пет три точка осем шест точка девет), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, местност „Маслин Преслап", целият имот с площ от 3989 кв.м. (три хиляди деветстотин осемдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 10 (десет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.86.291, 22753.86.25, 22753.86.8.

19. Поземлен имот с идентификатор 22753.70.130 (две две седем пет три точка седем нула точка едно три нула), находящ се в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-162/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Долно Осеново, целият имот с площ от 303 кв.м. (триста и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя", категория на земята: 10 (десет), при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 22753.70.106, 22753.70.135.

III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към Буква Л. Землище на с.Сенокос, община Симитли, се добавя:

1.Поземлен имот с идентификатор 66247.4.9 (шест шест две четири седем точка четири точка девет), находящ се в с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-163/19.03.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Сенокос, местност „Уданаде", целият имот с площ от 1569 кв.м. (хиляда петстотин шестдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване „Нива", категория на земята: 9 (девет), при граници на имота: Поземлени имоти с идентификатори: 66247.10.139, 66247.4.3, 66247.4.8, 66247.12.41.

IV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:

А. 1. Отдаване под наем на имоти - 385 лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 63 800 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1320 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

Кмет на Община Симитли,